Struktur Dalaman dan Luaran Koperasi

Koperasi mempunyai ciri tersendiri berbanding struktur korporat atau organisasi lain. Di mana dalam penyusunan struktur koperasi sepenuhnya berdasarkan mandat Undang-Undang (UU) No. 25 tahun 1992 mengenai Koperasi, Anggaran dan Peraturan Perundang-undangan Koperasi dan keputusan keputusan mesyuarat.

Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 menjelaskan bahawa organisasi koperasi terdiri daripada Mesyuarat Anggota (RA), pengurusan dan penyelia, dan jika perlu, pihak pengurusan boleh melantik seorang pengurus (pengurus atau pekerja) yang diberi wewenang dan kuasa untuk menguruskan perniagaan. Semua organisasi ini mempunyai tugas dan peranan masing-masing dalam struktur koperasi.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi, koperasi mesti mempunyai alat (struktur) yang jelas. Di mana, struktur koperasi terbahagi kepada struktur dalaman koperasi dan struktur luaran koperasi.

Struktur Koperasi Dalaman

Struktur dalaman koperasi adalah struktur untuk melaksanakan aktiviti atau tugas di institusi koperasi, yang meliputi pertemuan anggota, pentadbir koperasi, dan pengawas koperasi.

Mesyuarat Ahli , adalah pihak berkuasa tertinggi dalam koperasi. Agenda pertemuan merangkumi pelbagai masalah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pihak pengurusan, penilaian prestasi, dan rancangan masa depan. Berusaha untuk membuat keputusan dengan musyawarah untuk mencapai kata sepakat.

(Baca juga: Definisi dan Jenis Koperasi)

Sekiranya terdapat masalah dalam membuat keputusan, keputusan itu akan dibuat dengan suara atau suara secara majoriti. Hasil keputusan mesyuarat ini mengikat semua anggota koperasi, termasuk pihak pengurusan.

Pentadbir koperasi adalah orang yang menguruskan koperasi dan dipilih oleh semua anggota koperasi dalam perjumpaan ahli. Syarat dan jangka masa pengurusan akan diatur dalam artikel persatuan koperasi dan jangka masa tugasnya tidak lebih dari 5 tahun. Sekiranya tempoh jawatan telah tamat, pengurusan lama boleh dipilih semula.

Tugas pihak pengurusan adalah mengurus koperasi dan perniagaannya, menyerahkan rancangan kerja dan menyusun rancangan anggaran pendapatan dan perbelanjaan koperasi, mengadakan mesyuarat anggota, melaporkan kewangan dan pertanggungjawaban untuk pelaksanaan tugas, dan menyimpan daftar buku anggota dan pentadbir.

Penyelia Koperasi , adalah orang yang mengawasi prestasi koperasi dan dipilih semasa mesyuarat ahli. Di mana, tugas pengawas adalah untuk mengawasi (audit) pelaksanaan kebijakan dan manajemen koperasi, dan membuat laporan tertulis mengenai hasil pengawasan mereka.

Struktur Luar Koperasi

Struktur luaran koperasi adalah struktur koperasi berdasarkan tahap koperasi itu sendiri, yang merangkumi koperasi utama, koperasi bersama, koperasi pusat, koperasi primer, dan anggota koperasi primer itu sendiri.

  1. Koperasi utama atau koperasi pemegangan, adalah koperasi yang anggotanya terdiri daripada sekurang-kurangnya 3 koperasi bersama yang bermastautin di ibu negara.
  2. Koperasi bersama, adalah koperasi yang anggotanya terdiri daripada minimum 3 koperasi pusat dan berkedudukan di ibu kota provinsi.
  3. Koperasi pusat adalah koperasi dengan sekurang-kurangnya 5 koperasi utama dan berkedudukan di ibu kota daerah.
  4. Koperasi primer, adalah koperasi yang anggotanya mempunyai sekurang-kurangnya 20 anggota individu yang bergabung dengan tujuan yang sama.
  5. Koperasi sekunder adalah koperasi yang terdiri daripada gabungan badan koperasi dan mempunyai liputan kawasan kerja yang lebih luas berbanding dengan keadaan primer.