Jenis Ikatan Hidrogen

Air, yang merupakan keperluan utama makhluk hidup, terdiri daripada hidrogen dan oksigen untuk membentuk H 2 O. Apabila dua molekul air bersatu, ujung negatif satu molekul menarik hujung positif molekul yang lain dan menghasilkan ikatan yang dikenali sebagai ikatan hidrogen.

Daya tarikan elektrostatik antara atom hidrogen terikat kovalen satu molekul dan atom elektronegatif (seperti N, O, atau F) dalam molekul yang sama atau molekul lain dikenali sebagai ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen lebih lemah daripada ikatan kovalen yang terbentuk dengan berkongsi elektron antara dua atom. Tuliskan ikatan hidrogen menggunakan garis putus-putus (-) seperti contoh di bawah.

H - F —– H - F —– H - F —– H - F

Jenis ikatan hidrogen terbahagi kepada dua, iaitu ikatan hidrogen antara molekul dan ikatan hidrogen intramolekul.

Ikatan Hidrogen Intermolekul

Dalam ikatan ini, ikatan hidrogen terbentuk antara dua molekul sebatian yang sama atau berbeza. Molekul sebatian yang sama atau berbeza dipolimerisasi atau dikaitkan. Contoh sebatian yang membentuk ikatan hidrogen antara molekul termasuk hidrogen fluorida, air, ais, ammonia, dan alkohol.

(Baca juga: Pengenalan Stoikiometri dalam Kimia)

ikatan hidrogen

Gambar di atas menunjukkan ikatan hidrogen antara molekul dengan hidrogen fluorida (HF). Dalam keadaan pepejal, setiap molekul hidrogen fluorida membentuk rantai zigzag panjang yang dihubungkan bersama oleh ikatan hidrogen.

ikatan hidrogen2

Sementara itu pada gambar di atas, empat ikatan hidrogen dibentuk oleh setiap molekul air. Atom atom oksigen dikelilingi tetrahedral (empat arah) oleh empat atom hidrogen.

Ikatan Hidrogen Intramolekul

Jenis ikatan hidrogen seterusnya adalah ikatan hidrogen intramolekul. Ikatan ini terbentuk dalam molekul yang sama antara atom hidrogen dan beberapa atom elektronegatif lain (seperti N, O, atau F). Ikatan hidrogen intramolekul terhasil daripada siklikisasi molekul. Ikatan ini juga lebih kerap dijumpai dalam sebatian organik.

ikatan hidrogen3