Jenis-Jenis Teknik Pengumpulan Data Kualitatif

Semasa membuat penyelidikan, kami memerlukan data khusus topik untuk dianalisis. Data diperoleh dengan proses pengumpulan data. Pengumpulan data itu sendiri adalah peringkat penyelidikan ketika penyelidik mengaplikasikan teknik saintifik untuk mendapatkan data yang sistematik untuk tujuan analisis. Teknik pengumpulan data boleh berbentuk kuantitatif atau kualitatif. Sementara itu, penyelidikan kuantitatif menggunakan data berangka atau angka, sementara pengumpulan data kualitatif mengumpulkan data yang lebih mendalam dan lebih kontekstual.

Dalam artikel ini, kita akan membincangkan jenis teknik pengumpulan data kualitatif.

Pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk meneliti masalah yang mendalam, seperti gejala sosial atau kajian organisasi. Oleh kerana itu, penyelidikan kualitatif biasanya digunakan dalam sains sosial. Data kualitatif yang diteliti biasanya dalam bentuk ayat, wawancara, dan kajian lapangan.

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data kualitatif yang biasa digunakan, seperti wawancara, pemerhatian, perbincangan kumpulan fokus (FGD), dan kajian dokumen.

Temu ramah

Temu ramah adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan mengemukakan soalan secara langsung kepada sumber atau informan yang berkaitan dengan topik penyelidikan. Dengan kemajuan teknologi, wawancara kini dapat dilakukan melalui panggilan telefon atau video .

Temu bual digunakan semasa penyelidik ingin mengetahui pengalaman atau pendapat informan tentang sesuatu secara mendalam. Temu ramah juga boleh digunakan untuk membuktikan maklumat atau maklumat yang telah diperoleh sebelumnya.

(Baca juga: 4 Teknik Pengumpulan Data dalam Penyelidikan Sosial)

Agar temu ramah berkesan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu memperkenalkan diri, menjelaskan objektif, menjelaskan bahan wawancara, kemudian mengajukan pertanyaan.

Pemerhatian

Pemerhatian adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penyelidikan melalui pemerhatian dan penginderaan. Penyelidik kemudian membuat laporan berdasarkan apa yang dia lihat, dengar, dan rasakan semasa pemerhatian. Pemerhatian dibuat untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata dan terperinci mengenai sesuatu peristiwa atau kejadian. Penyelidik dapat memerhatikan komuniti tertentu untuk memahami tabiat atau cara mereka bekerja. Pemerhatian boleh berbentuk pemerhatian partisipatif, tidak tersusun, dan berkumpulan.

Pemerhatian secara partisipatif dilakukan semasa penyelidik menyertai acara atau komuniti yang sedang dikaji. Pemerhatian tidak berstruktur adalah pemerhatian yang dibuat tanpa garis panduan dan penulis bebas mengembangkannya berdasarkan keadaan di lapangan. Akhirnya, pemerhatian kumpulan dibuat ketika pasukan penyelidik memerhatikan objek kajian dalam kumpulan.

Perbincangan Kumpulan Fokus (FGD)

Perbincangan kumpulan fokus (FGD) adalah teknik seterusnya mengumpulkan data kualitatif. Pengkaji mengadakan perbincangan dengan beberapa responden mengenai topik kajian untuk mengetahui pandangan atau pemahaman mereka. Responden di sini akan mewakili populasi yang disasarkan oleh penyelidik. FGD dijalankan semasa penyelidik ingin mengetahui pandangan yang lebih objektif mengenai kumpulan.

Kajian Dokumen

Terakhir adalah kajian dokumen. Sesuatu dengan namanya, kajian dokumen dilakukan dengan mengkaji dokumen yang berkaitan dengan topik penyelidikan. Dokumen-dokumen ini boleh berupa surat, arsip foto, minit mesyuarat, jurnal, buku harian, dan lain-lain.