Karya Ilmiah, Pemahaman dan Jenis

Karya ilmiah adalah makalah yang berisi peristiwa, data, dan fenomena sebenar. Sumber dalam karya ini diperoleh dari penyelidikan, pemerhatian, kajian literatur, dan wawancara dengan sumber yang dipercayai. Oleh itu, karya ini juga dilihat sebagai produk dari pengetahuan yang telah dikaji selama pengajiannya, sehingga tidak dapat ditulis dengan sembarangan.

Sebagai karya bertulis, karya ilmiah juga mempunyai struktur tersendiri yang mesti difahami dan diikuti. Secara umum, strukturnya terdiri daripada pengenalan, perbincangan, dan penutup. Ketiganya mempunyai lebih banyak bahagian sehingga makalah itu dapat difahami dari latar belakang, teori dan kaedah yang digunakan, dan hasilnya.

Berdasarkan kelengkapan strukturnya, penulisan ilmiah mempunyai tiga bentuk.

Kertas Ilmiah Popular

Karya ini tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu, yang bermaksud dapat disusun mengikut kehendak pengarang. Karya ini juga ringkas dalam bahasa kasual dan popular.

(Baca juga: Meneliti Struktur Karya Ilmiah, dari Awal hingga Akhir)

Biasanya, jenis pekerjaan ini terdapat di surat khabar, majalah, dan media massa lain. Kandungannya juga sesuai dengan keadaan atau keperluan orang. Oleh kerana ditujukan kepada masyarakat umum, penyampaiannya cenderung sederhana dan mudah difahami.

Kerja Ilmiah Semiformal

Makalah ini biasa digunakan dalam laporan penyelidikan dan makalah. Oleh kerana bentuk separa formal, karya ini mengikuti struktur tertentu. Biasanya, ia merangkumi tajuk halaman, pengenalan, daftar isi, pengenalan, perbincangan, kesimpulan, dan pustaka.

Karya Ilmiah Formal

Karya ini lebih kaku daripada jenis lain kerana disusun mengikut unsur kelengkapan akademik. Karya ini merangkumi tesis, tesis dan disertasi. Bahagian dalam karya ini adalah seperti berikut.

1. Tajuk : Dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Berikan gambaran keseluruhan subjek dan objek kajian.

2. Pendahuluan : Mengandungi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan faedah penulisan.

3. Kerangka Teori : Dalam bentuk asas teori dan tinjauan literatur. Bahagian ini juga merangkumi kerangka dan hipotesis.

4. Metodologi Penyelidikan : Menjelaskan kaedah penyelidikan yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam menyusun karya.

5. Perbincangan : Mengandungi penjelasan mengenai rumusan masalah dan objektif kajian. Semua data yang diperoleh (pemerhatian, temu ramah, dll.) Dibincangkan dalam bahagian ini melalui perspektif dan teori yang digunakan.

6. Kesimpulan dan Cadangan : Ini adalah ringkasan dari semua elemen penulisan. Kesimpulan juga merupakan kajian bersepadu yang ringkas, ringkas, dan jelas mengandungi perkara penting dalam karya. Sementara cadangan dimasukkan dalam bentuk penyelesaian yang berkaitan dengan rumusan masalah.

7. Bibliografi : Mengandungi semua sumber yang digunakan dalam penyusunan tulisan.