4 Teknik Pengumpulan Data dalam Penyelidikan Sosial

Penyelidikan sosial dilakukan untuk menyelesaikan masalah menggunakan teori dan pengetahuan yang telah dipelajari. Penyelidikan juga merupakan syarat bagi pelajar sebelum menamatkan pengajian. Melalui penyelidikan sosial, kita diminta untuk menerapkan bahan-bahan yang telah dipelajari ke dunia nyata dan mengenali corak yang berlaku dalam masyarakat. Semasa menjalankan penyelidikan, kita juga perlu mengenal pasti teknik pengumpulan data yang perlu dilakukan.

Teknik pengumpulan data adalah kaedah yang digunakan oleh penyelidik untuk mendapatkan data di lapangan. Dalam penyelidikan sosial, ada beberapa teknik yang biasa digunakan, yaitu soal selidik, studi literatur, wawancara, dan pemerhatian.

Soal selidik

Soal selidik atau soal selidik adalah teknik pengumpulan data dengan mengemukakan soalan untuk dijawab oleh responden, biasanya secara bertulis. Soal selidik digunakan semasa penyelidik ingin mengetahui persepsi atau tabiat populasi berdasarkan responden. Soal selidik yang diedarkan mesti diuji terlebih dahulu untuk mengetahui apakah soalan yang dimasukkan dapat digunakan sebagai alat pengukur yang sah dan boleh dipercayai. Soal selidik boleh berbentuk soal selidik bercetak atau dalam talian .

Kajian literatur

Teknik pengumpulan data yang juga banyak digunakan adalah kajian literatur. Kajian perpustakaan mengumpulkan data yang relevan dari buku, artikel ilmiah, berita, dan sumber lain yang boleh dipercayai yang berkaitan dengan topik penyelidikan.

(Baca juga: Kaedah Penyelidikan Sosial: Definisi dan Syarat)

Kajian literatur dapat mengukuhkan latar belakang kajian dan membolehkan kita mengkaji kajian sebelumnya, sehingga kita dapat menghasilkan penyelidikan yang lebih baru.

Temu ramah

Temu ramah dilakukan melalui soal jawab dengan responden atau informan untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan untuk penyelidikan. Temu ramah digunakan untuk mengumpulkan maklumat atau persepsi subjektif dari informan mengenai topik yang akan diteliti. Penyelidik sebelumnya mesti menyediakan soalan temu ramah terlebih dahulu. Sama seperti soal selidik, soalan temu bual perlu diuji kemampuannya supaya penyelidik dapat memperoleh data yang diperlukan.

Pemerhatian

Pemerhatian adalah teknik mengumpulkan data melalui pemerhatian langsung. Penyelidik membuat pemerhatian di tempat objek kajian yang akan diamati menggunakan pancaindera. Penyelidik diposisikan sebagai pemerhati atau orang luar. Dalam mengumpulkan data menggunakan pemerhatian, pengkaji dapat menggunakan catatan atau rakaman. Pemerhatian boleh dilakukan secara partisipatif, iaitu ketika penyelidik bergabung dan menjalankan aktiviti dengan objek pemerhatiannya.