Jenis Paradigma dalam Penyelidikan Sosial

Berbeza dengan sains yang tepat, penyelidikan dalam bidang sosial tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang. Oleh itu, penyelidikan sosial perlu mewujudkan paradigma sebelum ia dirancang dan dijalankan.

Menurut Thomas Kuhn, paradigma penyelidikan adalah perspektif, kepercayaan, dan persetujuan penyelidik mengenai bagaimana fokus masalah difahami dan dikaji. Egon G. Guba mengklasifikasikan paradigma penyelidikan sosial menjadi tiga aspek, iaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi.

Ontologi membincangkan perkara yang ingin anda ketahui dalam penyelidikan. Epistemologi bertanya bagaimana ini dapat dijumpai. Sementara itu, metodologi mencari kaedah untuk mengetahui sesuatu.

Apa yang mereka buat dalam penyelidikan? Ontologi dan epistemologi membantu kita menentukan cara kita melihat masalah penyelidikan dan bagaimana memperoleh pengetahuan atau data ini. Sebaliknya, metodologi adalah strategi yang akan kita gunakan untuk mendapatkan jawapan terhadap masalah melalui data penyelidikan.

(Baca juga: 4 Teknik Pengumpulan Data dalam Penyelidikan Sosial)

Berdasarkan ketiga klasifikasi ini, terdapat lima paradigma penyelidikan, iaitu positivisme, konstruktivisme, pragmatisme, subjektivisme, dan kritikan.

Positivisme

Jenis ini percaya bahawa realiti dan kebenaran fenomena adalah tunggal. Realiti ini dapat diukur dengan menggunakan instrumen yang sah dan boleh dipercayai. Oleh itu, penyelidikan positivistik biasanya menggunakan pendekatan kuantitatif.

Konstruktivisme

Berbeza dengan positivisme, konstruktivisme menganggap bahawa tidak ada satu kenyataan atau kebenaran. Realiti sosial ditafsirkan oleh individu dan kumpulan, sehingga hasil yang diperoleh akan berbeza-beza. Penyelidikan konstruktivis umumnya menggunakan pendekatan kualitatif.

Pragmatisme

Paradigma pragmatisme percaya bahawa realiti tidak tetap kerana ia selalu dirundingkan, diperdebatkan, dan ditafsirkan. Paradigma ini boleh dikatakan sebagai gabungan pandangan positivisme dan konstruktivisme. Biasanya, jenis penyelidikan ini menggunakan gabungan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

Subjektivisme

Subjektivisme menganggap bahawa kenyataan adalah apa yang dipercayai oleh penyelidik sebagai kenyataan. Oleh itu, pandangan dan tafsiran penyelidik dianggap penting dalam penyelidikan. Paradigma subjektivisme umumnya digunakan dalam kaedah analisis wacana, arkeologi, silsilah, dan dekonstruktivis.

Kritikal

Paradigma kritikal percaya bahawa realiti sosial adalah sistem yang dibina dan berada di bawah sekumpulan pihak berkuasa. Jenis penyelidikan yang menggunakan paradigma ini merangkumi analisis wacana kritis, kritikan ideologi, dan etnografi kritis.