Mengenal kurikulum 2013, apa bezanya dengan yang lama?

Sejak pertengahan tahun 2013, World telah melaksanakan kurikulum 2013 yang terhad di sekolah perintis, iaitu di kelas I dan IV untuk peringkat sekolah rendah, kelas VII untuk sekolah menengah pertama, dan kelas X untuk peringkat SMA / SMK. Sebelum akhirnya melanjutkan ke Kelas I, II, IV, dan V untuk peringkat Sekolah Dasar; Kelas VII dan VIII untuk peringkat SMP; dan Kelas X dan XI untuk peringkat SMA pada tahun 2014.

Pada masa itu, sekurang-kurangnya 6,326 sekolah yang tersebar di seluruh provinsi di Dunia dibentuk sebagai sekolah perintis, tempat di mana kurikulum ini digunakan untuk pertama kalinya.

Secara umum, kurikulum adalah sekumpulan peraturan yang berfungsi sebagai panduan untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Biasanya terdiri dari isi dan bahan pengajaran yang aplikasinya belum ditentukan sejak sekian lama, dan dapat diubah bila-bila masa jika diperlukan agar dapat menyesuaikan diri dengan standard antarabangsa. Kurikulum 2013 (K13) itu sendiri adalah kurikulum tetap yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau yang sering disebut sebagai Kurikulum Tahap Unit Pendidikan (KTSP), yang telah berlaku selama lebih kurang 6 tahun.

Namun, perubahan kurikulum ini - dari KTSP ke K13, tidak bertahan lama. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu (Bilangan 60 tahun 2014 bertarikh 11 Disember 2014), pelaksanaan Kurikulum 2013 dihentikan dan sekolah-sekolah kembali untuk sementara menggunakan Kurikulum Tahap Unit Pendidikan, kecuali unit pendidikan rendah dan menengah yang telah menerapkannya selama 3 (tiga ) semester, unit pendidikan awal kanak-kanak, dan unit pendidikan khas.

Keputusan ini menjadi perdebatan, tetapi Anie Baswedan, yang pada masa itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Rendah dan Menengah, menolak untuk menyebut bahawa kebijakannya adalah kemunduran. Menurut Anies, pelaksanaan kurikulum ini tidak seimbang dengan kesediaan untuk dilaksanakan. Dia juga mengatakan bahawa asas pelaksanaan kurikulum tidak jelas dan tidak didokumentasikan dengan baik.

Jadi, apa sebenarnya perbezaan antara kurikulum 2006 dan 2013?

Kompetensi

Kompetensi, dalam kes ini, menduduki tempat pertama. Sekiranya KTSP 2006 mengandungi Standard Kompetensi (SK) dan Kompetensi Asas (KD), dalam kurikulum 2013 (K13) terdapat Kompetensi Teras (KI) dan Kompetensi Asas (KD), mata pelajaran, jenis pendekatan pembelajaran, penilaian, dan lain-lain.

Dalam KTSP, standard kandungan dirumuskan berdasarkan objektif subjek (Subjek Kompetensi Subjek) yang diperincikan ke dalam Piawaian Kompetensi dan Kompetensi Subjek Asas. Di sini kecekapan diperoleh daripada subjek. Sementara itu, dalam K13, Standard Kandungan berasal dari Graduate Competency Standards melalui Core Competencies tanpa subjek. Mata pelajaran diperoleh daripada kecekapan yang ingin dicapai.

Mata pelajaran

Perbezaan lain dapat dilihat dari subjek. Sekiranya dalam KTSP setiap mata pelajaran dirancang secara bebas dengan kecekapan asasnya sendiri, dan berjumlah sebelas subjek, dalam K13 setiap pelajaran menggunakan pendekatan ilmiah untuk meningkatkan kreativiti pelajar. Di sini pelajar dijemput untuk memerhatikan, bertanya, mencuba, menaakul, membuat dan berkomunikasi. Secara keseluruhan, terdapat enam hingga tujuh mata pelajaran yang mesti dikuasai oleh pelajar di sini.

Penilaian

Di KTSP, proses penilaian lebih dominan dari aspek pengetahuan. Dalam kurikulum pengganti, penilaian dilakukan secara autentik dengan mengukur semua kecekapan dalam sikap, kemahiran, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Jadi, selalu ada lebih daripada satu jawapan yang betul. Dalam K13 guru juga mengukur proses kerja pelajar, bukan hanya pekerjaan mereka.

Menunjuk

Untuk jurusan, sekiranya di sekolah menengah KTSP pelajar boleh memilih jurusan sekolah sejak darjah XI, dalam Kurikulum 2013 tidak ada jurusan untuk pelajar sekolah menengah. Sebilangan mata pelajaran wajib, pengkhususan, minat antara dan minat yang mendalam mesti diingat oleh pelajar. Penetapan di SMK juga tidak begitu terperinci seperti di KTSP.

Namun, perubahan dari kurikulum 2013 kepada kurikulum lama (KTSP) juga tidak bertahan lama. Pada tahun akademik 2015/2016, bagi pihak penambahbaikan, kurikulum disemak semula. Edisi Revisi ini dibuat oleh kerajaan untuk melahirkan generasi yang mempunyai tiga kecekapan, iaitu sikap, kemahiran dan pengetahuan. Nama itu tetap menjadi kurikulum 2013, hanya dengan penambahan Edisi Semakan di belakangnya.

Terdapat sekurang-kurangnya empat perkara yang diperbaiki dalam Kurikulum 2013 yang Disemak, termasuk:

  • Menyusun Kompetensi untuk Sikap Kerohanian dan Sikap Sosial dalam semua mata pelajaran. Sebelumnya di K13 lama, terdapat kerumitan dalam belajar dan menilai sikap kerohanian dan sikap sosial.
  • Koherensi KI-KD dan penjajaran dokumen. Sebelum ini, di K13 lama, terdapat perbezaan antara KI-KD dan silibus dan buku.
  • Menyediakan ruang kreatif untuk guru dalam melaksanakan Edisi K13 yang Disemak. Sebelum ini di K13 lama, penerapan proses berfikir 5M adalah kaedah pembelajaran prosedural dan mekanistik.
  • Penstrukturan kecekapan yang tidak dibatasi oleh pemecahan taksonomi proses pemikiran.