Kaedah, Definisi dan Proses Penyelidikan Sosial

Salah satu kegunaan pengetahuan yang telah dipelajari adalah dengan melakukan penyelidikan. Kaedah penyelidikan dalam bidang sosial adalah cara bagi penyelidik untuk mencari jawapan terhadap gejala / masalah melalui kaedah saintifik, dari menentukan objek penyelidikan, mengumpulkan data, hingga memproses dan menyampaikan penemuan.

Penyelidikan juga merupakan syarat bagi pelajar sebelum menamatkan pengajian. Melalui penyelidikan sosial, dia dapat mengaplikasikan bahan yang dipelajarinya ke dunia nyata dan mengenali corak yang berlaku dalam masyarakat.

Apabila anda menyusun karya ilmiah dengan menggunakan sains sosial dan teori, anda melakukan penyelidikan sosial. Tetapi, bagaimana anda benar-benar melakukan penyelidikan sosial dengan betul? Jadi kali ini, kami akan membincangkan kaedah penyelidikan sosial yang dapat membantu anda melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Faedah dan Syarat

Terdapat beberapa faedah yang diberikan dari penyelidikan, salah satunya ialah penyelidikan dapat digunakan sebagai alat untuk mencari jawaban terhadap suatu masalah. Di samping itu, hasil penyelidikan dapat mengukuhkan dan mengembangkan pengetahuan.

Penyelidikan harus dilakukan sesuai dengan persyaratan, yaitu penelitian harus sistematik, terancang, dan sesuai dengan prosedur. Sistematik bermaksud penyelidikan dijalankan berdasarkan corak tertentu supaya keberkesanan dan kecekapan dapat dirasakan dalam penyelidikan. Penyelidikan juga mesti dirancang dan kaedahnya adalah refleksi dari apa yang akan dilakukan sebelum penyelidikan dijalankan. Akhirnya, pelaksanaan penyelidikan mesti mengikut prosedur saintifik dengan cara yang ditentukan oleh kaedah.

Merancang Penyelidikan

Setelah anda mengetahui syarat apa yang mesti dipenuhi semasa membuat penyelidikan, langkah seterusnya adalah merancang penyelidikan anda. Secara keseluruhannya, anda mesti mengenal pasti masalahnya terlebih dahulu agar kajian anda dapat memberikan jawapan kepada masalah tersebut. Maksudnya, tujuan penyelidikan anda adalah untuk memberi faedah.

Selepas itu, cari rujukan untuk kajian sebelumnya, adakah kajian serupa dengan kajian anda? Sekiranya ada, kaji penyelidikan dan kenal pasti kelemahan. Dari sana, anda boleh merancang penyelidikan yang lebih baik dengan data yang lebih baru. Mengkaji hasil penyelidikan sebelumnya juga dapat membantu anda untuk mengelakkan pertindihan penyelidikan.

Semasa merancang penyelidikan, ada beberapa perkara yang mesti anda kumpulkan, iaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, hipotesis, dasar teori, objektif, dan faedah penyelidikan.

Latar belakang masalah menerangkan sebab-sebab yang membuat pengkaji mengambil topik kajian. Dari situ, rumusan masalah diambil dari latar belakang. Selepas itu, anda mesti merumuskan hipotesis, yang merupakan kemungkinan jawapan bagi masalah kajian.

Tahap seterusnya dalam kaedah penyelidikan sosial adalah asas teori. Di bahagian ini, anda menerangkan definisi, konsep, proposisi, dan pemboleh ubah yang digunakan dalam penyelidikan anda. Akhirnya, anda mesti menerangkan tujuan dan faedah penyelidikan yang dijalankan.

Merumuskan Soalan

Langkah yang anda ambil setelah merancang penyelidikan adalah dengan merumuskan soalan. Kelak, rumusan soalan ini akan dijadikan rujukan penyelidik dalam mengumpulkan data. Semasa merumuskan soalan, anda mesti menggunakan bahasa yang mudah difahami sehingga pembaca kajian memahami intipati penyelidikan anda.

Beberapa perkara yang mesti dipertimbangkan semasa merumuskan soalan adalah topik, subjek, tajuk, rumusan masalah, dan pemboleh ubah. Topik adalah bidang masalah yang akan dikaji dalam penyelidikan. Subjek merujuk kepada orang, tempat, atau objek yang diperhatikan semasa kajian. Tajuk kajian harus dapat menjelaskan subjek dan topik yang digunakan. Penyelidikan juga memerlukan pemboleh ubah, iaitu faktor yang dianggap berperanan dalam peristiwa atau gejala yang akan dikaji.

Teknik pengumpulan data

Dalam kaedah penyelidikan sosial, terdapat beberapa jenis teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah kaedah yang digunakan oleh penyelidik untuk mendapatkan data di lapangan. Beberapa teknik pengumpulan data meliputi soal selidik, kajian literatur, wawancara, dan pemerhatian.

Soal selidik atau soal selidik adalah teknik pengumpulan data dengan mengemukakan soalan untuk dijawab oleh responden, biasanya secara bertulis. Sementara itu, kajian literatur mengumpulkan data yang relevan dari buku, artikel ilmiah, berita, dan sumber lain yang boleh dipercayai yang berkaitan dengan topik penyelidikan.

Teknik pengumpulan data seterusnya adalah temu ramah. Temu ramah dilakukan melalui soal jawab dengan responden atau informan untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan untuk penyelidikan. Yang terakhir adalah pemerhatian, yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pemerhatian langsung.

Memproses dan Menganalisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diproses dan dianalisis sehingga menjadi maklumat yang relevan dengan masalah penyelidikan dan dapat difahami oleh pembaca. Kaedah penyelidikan sosial mengenali beberapa cara memproses dan menganalisis data, tiga di antaranya adalah melalui jadual frekuensi, statistik sederhana, dan teknik silang tabulasi.

Teknik jadual kekerapan merangkumi mempersembahkan data dan mengelompokkan data ke dalam senarai atau jadual dan kelas selang dari hasil penyelidikan. Statistik sederhana digunakan untuk meringkaskan data dan memaparkannya dalam bentuk yang dapat difahami oleh semua orang, biasanya sebagai jadual dan grafik. Sementara itu, tabulasi silang adalah analisis korelasi yang digunakan untuk melihat hubungan antara pemboleh ubah (sekurang-kurangnya 2 pemboleh ubah) menggunakan data nominal atau ordinal.

Merumuskan dan Mempersembahkan Hasil Penyelidikan

Langkah terakhir kaedah penyelidikan sosial adalah mengemukakan hasil penyelidikan. Proses ini dilakukan setelah semua data diproses dan dianalisis, sehingga penyelidik dapat merumuskan dan memaparkan hasil kajian secara garis besar. Secara amnya, bahagian ini menerangkan tiga perkara, iaitu hasil penyelidikan, kesimpulan dan cadangan.

Hasil kajian adalah hasil akhir yang diperoleh oleh pengkaji dan merupakan jawapan kepada rumusan masalah yang telah dikemukakan. Kesimpulan adalah inti dari semua maklumat yang diperoleh semasa proses penyelidikan, dan cadangan merangkumi harapan penyelidik tentang apa yang telah diperoleh dan kekurangan yang telah dibuat sehingga penyelidikan lebih lanjut dapat menjadikannya penilaian.