Menyiapkan cadangan, bagaimana anda melakukannya?

Adakah anda pernah menjalankan program aktiviti di sekolah? Dalam aktiviti ini, sudah tentu ada perkara yang mesti dilakukan sebagai prasyarat untuk memudahkan menjalankan aktiviti ini. Ia adalah cadangan. Cadangan digunakan secara meluas untuk pengiriman, tawaran, atau permintaan dengan tujuan agar acara yang dirancang berjalan lancar.

Menyiapkan proposal adalah amalan biasa dalam aktiviti organisasi atau syarikat. Jadi apa yang dimaksudkan dengan cadangan? Bagaimana anda menyiapkan proposal, sehingga memenuhi syarat-syarat pihak berkaitan?

Cadangan adalah teks dalam bentuk permintaan kepada seseorang atau institusi untuk menjalankan kegiatan (penyelidikan). Dalam menyiapkan proposal, syarat yang harus dipenuhi adalah mengenal pasti idea, menganalisis dan melengkapkan maklumat, dan merancang proposal sehingga dapat memperoleh hasil yang baik dan betul.

Untuk menyiapkan proposal, mesti ada beberapa bahagian yang harus dipenuhi, iaitu keperluan untuk memahami bahagian-bahagian penting dari proposal, mencari maklumat dan menganalisisnya, serta memahami sistematik dalam penulisan proposal. Selain itu, ada bahagian penting yang harus dipertimbangkan dalam membuat proposal, termasuk:

  • Tajuk cadangan adalah tajuk cadangan yang dibuat
  • Pendahuluan terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu latar belakang masalah atau apa asas bagi proposal, rumusan masalah atau perbincangan masalah, objektif penyelidikan atau perkara yang hendak dituju, sumbangan penyelidikan, dan definisi operasi.
  • Kajian literatur atau kaedah penyelidikan atau apa yang dilakukan untuk mencari data
  • Jadual pelaksanaan atau jadual yang dibuat supaya aktiviti yang akan dijalankan lebih jelas
  • Rancangan belanjawan atau pengiraan kewangan
  • Bibliografi atau rujukan untuk membuat cadangan

Secara umum, untuk mencari maklumat yang dibaca, sehingga dapat dikembangkan menjadi proposal, ia dapat dilakukan dengan memerhatikan bahagian berikut; latar belakang masalah, masalah dan objektif, ruang lingkup aktiviti, kerangka teori dan hipotesis, kaedah, pelaksanaan aktiviti, kemudahan, kelebihan dan kekurangan, jangka masa, pembiayaan, bibliografi, dan lampiran.

(Baca juga: Menulis Proposal yang Baik dan Betul)

Sistematik Cadangan Penyelidikan

Berikut ini adalah penulisan cadangan penyelidikan sistematik secara umum, lengkap dengan penjelasan ringkas.

Latar belakang

Dalam elemen ini, jurang antara harapan dan realiti, baik jurang teori dan praktikal, adalah latar belakang masalah.

Rumusan masalah

Dalam elemen ini dinyatakan secara jelas soalan yang anda mahu cari jawapannya.

Tujuan penyelidikan

Dalam hal ini tujuan atau objektif yang ingin dicapai dinyatakan.

Faedah Penyelidikan

Dalam elemen ini mengandungi sebab-sebab kelayakan masalah yang akan dikaji.

Asas teori

Ini adalah sekumpulan definisi, konsep, proposisi yang telah disusun dengan rapi, dan sistematik mengenai pemboleh ubah dalam kajian. Asas teori ini akan menjadi asas yang kuat untuk penyelidikan yang akan dijalankan.

Kaedah penyelidikan

Langkah-langkah yang dimiliki dan diambil oleh penyelidik untuk mengumpulkan maklumat atau data dan melakukan penyiasatan terhadap data yang telah diperoleh.

Kerangka penulisan laporan

Ini adalah panduan atau garis panduan untuk struktur reka bentuk penyelidikan sehingga penyediaan proposal menjadi sistematik dan ilmiah.