Mengenal pasti Teks Laporan Pemerhatian

Anda mesti membuat tinjauan dengan teliti terhadap sesuatu seperti memerhatikan tumbuh-tumbuhan atau alam semula jadi, bukan? Untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tinjauan ini, hasilnya dinyatakan dalam bentuk laporan yang disebut teks laporan pemerhatian.

Teks laporan pemerhatian adalah teks yang membincangkan sesuatu (fenomena alam, peristiwa budaya, dan keadaan sosial) secara umum. Secara umum, teks ini banyak digunakan dalam buku teks, ensiklopedia, dan majalah sains.

Terdapat beberapa topik yang dapat dikembangkan menjadi teks untuk laporan pemerhatian, iaitu fenomena alam baik dari haiwan, tumbuhan, dan keadaan lingkungan. Selain itu, ada perbincangan mengenai acara budaya yang mengandung bahasa, seni, dan adat istiadat. Di samping itu, keadaan sosial dapat dikembangkan untuk menjadi konten utama yang menelusuri pengangkutan, undang-undang, dan pendidikan.

Sama seperti perbincangan teks-teks lain, teks laporan pemerhatian ini disusun secara sistematik. Terdapat sekurang-kurangnya tiga struktur utama yang membina teks laporan pemerhatian sehingga menjadi struktur teks bersatu. Pertama, pengenalan yang berisi latar belakang masalah, prosedur penyelesaian, dan perbincangan sistematik. Kedua, terdapat perbincangan yang mengandungi penerangan mengenai hasil kajian disertakan dengan data. Yang ketiga adalah dalam bentuk kesimpulan atau makna semula objek pemerhatian.

(Baca juga: Menjual Semula Kandungan Teks Imaginasi)

Adapun hal-hal yang mesti disertakan dalam bahagian perbincangan dalam teks ini, antara lain, pernyataan umum berisi hal-hal umum mengenai objek yang akan dikaji, keterangan bahagian mengandungi penjelasan terperinci mengenai objek atau bahagian-bahagian dari sesuatu yang diperhatikan, dan penerangan tentang faedah yang berisi penjelasan. mengenai faedah atau fungsi objek dalam kehidupan seharian.

Teks Keputusan Pemerhatian Linguistik

Terdapat 6 peraturan linguistik hasil pemerhatian, iaitu:

  • Kata nama am adalah kata-kata yang menggambarkan objek atau peristiwa yang berlaku secara umum (umum), bukan objek atau peristiwa tertentu (khusus).
  • Kata kerja material adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan suatu objek, haiwan, manusia atau kejadian. Kata kerja bahan dapat dilihat dengan jelas.
  • Kata kopula adalah perkataan yang digunakan untuk menggambarkan pemahaman atau konsep tentang sesuatu.
  • Kata pengelompokan digunakan untuk mengelompokkan objek menjadi sesuatu yang lebih spesifik.
  • Kata negeri adalah perkataan yang menggambarkan atau bermaksud keadaan yang berkaitan dengan objek.
  • Kata-kata teknikal adalah kata-kata yang secara amnya bersifat ilmiah dan berkaitan dengan objek yang diperhatikan dalam kandungan teks laporan.