Perbezaan Penyediaan dan Pelaksanaan APBN dan APBD

Dalam artikel sebelumnya, kami membincangkan APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri. Sebagai agenda kewangan tahunan untuk tujuan sistem pemerintahan, APBN mempunyai perbezaan yang sangat berbeza dari APBD, sebagai rancangan kewangan untuk pemerintah daerah dan DPRD. Itu termasuk dari segi penyediaan dan pelaksanaan.

Jika APBN termasuk belanja negara, APBD yang merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berisi perincian sumber pendapatan daerah dan belanja daerah dalam jangka waktu satu tahun. Peraturan ini diatur dalam UU No. 32 tahun 2003.

Selain dari skopnya, APBN dan APBD juga mempunyai proses reka bentuk dan pelaksanaan yang berbeza, anda tahu. Mari kita lihat bersama-sama agar anda tidak keliru antara keduanya.

Penyusunan dan Pelaksanaan

Belanjawan Negara

Dalam menyiapkan APBN, ada prinsip yang harus dipatuhi, iaitu prinsip kemerdekaan, prinsip penajaman, dan prinsip menabung.

Prinsip kemerdekaan bermaksud bahawa pembiayaan didasarkan pada kemampuan negara untuk dilengkapi dengan pinjaman asing tambahan. Prinsip mengasah atau memperdalam keutamaan dalam pembangunan bermaksud bahawa APBN mesti mengutamakan pembiayaan yang bermanfaat. Akhirnya, prinsip simpanan memerlukan belanjawan negara untuk meningkatkan kecekapan dan produktiviti.

Penyediaan APBN dapat dibahagikan kepada dua peringkat, iaitu proses perbincangan dan proses penyampaian. Proses rundingan antara pemerintah dan DPR berlangsung dari Februari hingga Ogos. Kemudian, proses mengemukakan, menyemak, dan mengesahkan APBN dilakukan dari bulan Ogos hingga Disember.

Penyediaan APBN bermula dari tahap penyusunan RAPBN (Draf Anggaran Hasil dan Belanja Negara) oleh pemerintah pada bulan Januari hingga Mac. RAPBN kemudian diserahkan dari pemerintah pusat kepada DPR pada bulan April hingga Mei. DPR hanya mengkaji draf dari bulan Julai hingga Ogos. Keputusan dari RAPBN untuk menjadi APBN atau penggunaan APBN tahun sebelumnya dilaksanakan dari bulan Ogos hingga Disember.

Pelaksanaan APBN diatur dalam UU No. 45 tahun 2013 mengenai prosedur pelaksanaan APBN agar APBN dapat berjalan dengan baik dan bertanggungjawab. Dalam pelaksanaannya, ada pengawasan anggaran negara yang bersifat internal dan luaran. Penyeliaan dalaman dilaksanakan oleh unit penyeliaan kumpulan yang diselia. Sementara itu, pengawasan luaran dilakukan dengan pemeriksaan oleh BPH (BPH).

APBD

Perancangan dan penyusunan APBD diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 mengenai pengurusan kewangan serantau. Langkah-langkah untuk merancang dan menyiapkan APBD dimulai dengan perumusan RAPBD (Draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian, RAPBD diserahkan kepada DPRD. RAPBD baru dibincangkan oleh DPRD dan Pasukan Belanjawan Eksekutif. Akhirnya, RAPBD yang telah diluluskan akan disahkan menjadi APBD dan dilaksanakan oleh pemerintah.

Dalam penyediaan APBD, ada beberapa prinsip yang dipegang, yaitu partisipasi masyarakat, ketelusan dan pertanggungjawaban, disiplin anggaran, kecekapan dan keberkesanan, dan kepatuhan terhadap prinsip dan undang-undang.

Penyertaan masyarakat bermaksud bahawa komuniti mesti terlibat dalam penyediaan APBD dengan harapan agar APBD dapat disiapkan dengan tepat dan sesuai dengan sasarannya. Ketelusan dan kebertanggungjawaban merujuk kepada APBD yang mesti telus dan dapat diakses oleh orang ramai untuk mengelakkan penyalahgunaan RAPBD.

Disiplin belanjawan bermaksud bahawa pendapatan yang dirancang dalam APBD mesti rasional dan mempunyai had anggaran. Kecekapan dan keberkesanan merujuk kepada penggunaan anggaran yang mesti optimum dan dapat meningkatkan perkhidmatan dan kesejahteraan awam. Prinsip mematuhi prinsip dan undang-undang bermaksud bahawa penyediaan APBD mesti patuh dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Setelah APBD dirancang dan diformalkan, pelaksanaan APBD akan dimulakan. Melaksanakan APBD adalah pemerintah daerah yang menentukan RASK (Rancangan Belanjawan Unit Kerja) berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk menjadi DASK (Dokumen Belanjawan Unit Kerja). DASK kemudian menjadi garis panduan asas untuk melaksanakan keseluruhan anggaran.