3 Pendekatan dalam Mengira Pendapatan Negara

Pendapatan negara adalah jumlah pendapatan purata yang diterima oleh semua isi rumah keluarga (RTK) di sebuah negara. Pendapatan dikira dalam jangka masa atau satu tahun. Bukan hanya warganegara yang bekerja, jumlah penganggur juga dikira.

Pendapatan negara juga merupakan indikator yang mengukur tahap pembangunan dan pembangunan kesejahteraan sesebuah negara. Arah, matlamat dan struktur ekonomi negara dapat dilihat dari pendapatan negara.

Mengira nombor ini adalah salah satu cara untuk menilai ekonomi negara. Dengan pendapatan negara, kerajaan dapat menilai prestasi sumber manusia dan mengukur produktiviti negara.

(Baca juga: Pendapatan Negara Menurut Pakar)

Ada tiga cara untuk menentukan nilai pendapatan negara, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan.

Kaedah Pendekatan Pengeluaran

Pengeluaran adalah aktiviti yang menghasilkan nilai tambah ( nilai tambah ). Dalam menghitung pendapatan negara menggunakan pendekatan pengeluaran, hanya pengiraan nilai tambah di setiap sektor produksi yang diperlukan. Nilai tambah ditambahkan dari semua sektor dalam satu tempoh. Nilai tambah di sini merujuk kepada perbezaan antara nilai pengeluaran (nilai output) dan nilai kos perantaraan (nilai input), iaitu bahan yang terlibat dalam proses pengeluaran, termasuk bahan mentah dan bahan bantu.

Klasifikasi Perindustrian Standard Antarabangsa (ISIC) mengklasifikasikan ekonomi Dunia kepada tiga sektor, iaitu sektor primer (pertanian, ternakan, perhutanan, perikanan, perlombongan dan penggalian), sektor sekunder (pembuatan, elektrik, air dan gas), dan sektor tersier ( perdagangan, hotel, restoran, barang, telekomunikasi, dll.).

Formula pendapatan menggunakan pendekatan pengeluaran adalah seperti berikut.

Y = (P1 x Q1) + (P2 x Q2) +…. (Pn x Qn)

Y = pendapatan negara

P1 = harga barang ke-

S1 = jenis barang ke-

Pn = harga barang yang baik

Qn = jenis item ke-9

Kaedah Pendekatan Pendapatan

Pendekatan pendapatan menambahkan pendapatan dari pelbagai faktor pengeluaran yang menyumbang kepada proses pengeluaran. Semua pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor-faktor pengeluaran dalam satu tempoh ditambah menjadi pendapatan negara.

Faktor pengeluaran termasuk tenaga kerja, modal, tanah, dan kepakaran / keusahawanan. Setiap faktor pengeluaran akan menghasilkan pendapatan yang berbeza. Contohnya ialah pekerja yang mendapat gaji / upah, pemilik modal memperoleh faedah, pemilik tanah menerima sewa, dan pengusaha memperoleh keuntungan.

Formula untuk mengira pendekatan pendapatan adalah seperti berikut.

Y = r + w + i + p

Y = pendapatan negara

r = pendapatan dari upah, gaji, dll.

w = pendapatan bersih dari sewa

i = pendapatan dari faedah

p = pendapatan dari keuntungan syarikat / perniagaan individu

Kaedah Pendekatan Perbelanjaan

Kaedah pengiraan terakhir adalah pendekatan perbelanjaan. Pendekatan ini dilakukan dengan menambahkan semua pengeluaran di berbagai sektor ekonomi, termasuk rumah tangga, pemerintah, perusahaan, kepada masyarakat asing dalam jangka waktu tertentu.

(Baca juga: Pendapatan Negara, Rumus untuk Mengira KDNK, PNB dan Lain-lain)

Jenis perbelanjaan untuk setiap pelaku ekonomi bervariasi, seperti belanja penggunaan, perbelanjaan pelaburan, perbelanjaan pemerintah, dan pengeluaran eksport dan import. Dari sana, kami mendapat formula pendekatan perbelanjaan berikut.

Y = C + I + G + (XM)

Y = pendapatan negara

C = penggunaan isi rumah

I = pelaburan

G = perbelanjaan kerajaan

X = eksport

M = import