Definisi Hubungan Individu, Kumpulan, dan Sosial

Manusia adalah makhluk sosial, di mana manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain. Ini menunjukkan bahawa pada setiap individu ada keinginan dan juga keperluan untuk menjalani kehidupan dengan individu lain dan menjalin hubungan sosial. Tetapi adakah anda tahu apa maksud hubungan individu, kumpulan dan sosial?

Definisi individu adalah bahagian terkecil dari kumpulan komuniti yang tidak dapat dipisahkan menjadi bahagian yang lebih kecil. Kata individu berasal dari bahasa Yunani, Individum yang bermaksud tidak terbahagi, di mana dalam sosiologi individu itu didefinisikan sebagai organisasi (seseorang) yang bebas atau tidak terikat dengan organisasi lain dari segi tindakan, pemikiran, dan tingkah laku.

Sementara itu, kumpulan sosial adalah sekumpulan orang yang berinteraksi dengan corak umum yang mapan. Sekumpulan orang boleh dipanggil kumpulan sosial jika memenuhi tiga syarat utama, iaitu setiap anggota kumpulan menyedari bahawa dia adalah sebahagian daripada kumpulan, setiap anggota kumpulan mempunyai latar belakang atau ciri yang sama, dan ada struktur norma dan pola tingkah laku.

(Baca juga: Mengetahui Bentuk Interaksi Sosial)

Tanpa menyedarinya, terdapat banyak bentuk kumpulan sosial yang wujud di sekitar kita. Di mana salah satu fungsinya diharapkan dapat mengatur prosedur untuk menjalin hubungan antara individu. Dalam membentuk kumpulan sosial terdapat beberapa perkara yang mesti dipertimbangkan, termasuk:

  1. Institusi Sosial, adalah sistem norma yang mengatur kehidupan yang dianggap penting dan digunakan untuk mencapai tujuan bersama.
  2. Ketertiban sosial adalah suatu keadaan di mana hubungan sosial yang berlaku di antara anggota masyarakat adalah harmoni, harmoni dan harmoni sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Di mana ketertiban sosial dibentuk melalui tahap urutan, ketertiban, konsistensi, dan corak.
  3. Tertib, adalah kumpulan sosial atau masyarakat yang dapat dikatakan tertib ketika dalam kelompok itu terdapat serangkaian nilai dan norma yang berjalan selaras dengan kehidupan dan dipatuhi oleh anggotanya.
  4. Tatanan sosial, adalah sistem dalam kelompok sosial di mana setiap anggota mematuhi dan melaksanakan setiap nilai dan norma yang telah diatur dengan penuh kesadaran.
  5. Regularity, adalah keteraturan dalam anggota kumpulan sosial yang telah berjalan dengan penuh kesadaran dan dilakukan secara berterusan dan bersifat kekal.
  6. Corak, bermaksud hampir sama dengan keteraturan, hanya bahawa mereka lebih fokus pada hubungan antara susunan sosial dan bentuk dan warna interaksi sosial.

Perhubungan Sosial

Hubungan sosial adalah interaksi antara individu, individu dan kumpulan, dan antara kumpulan dan persekitarannya dan saling mempengaruhi dalam kehidupan mereka. Hubungan sosial ini sering menghubungkan interaksi sosial, yang kedua-duanya berkait rapat sebagai bentuk hubungan sosial yang paling asas. Tidak ada hubungan sosial tanpa interaksi sosial.

Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik (sosial) dalam bentuk saling mempengaruhi antara individu, antara individu dan kumpulan, dan antara kumpulan. Terdapat 6 faktor yang mempengaruhi pembentukan interaksi sosial, iaitu tiruan, cadangan, identifikasi, simpati, empati dan motivasi.

Sama seperti faktor-faktor yang menyokong penciptaan interaksi sosial, ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk mewujudkan interaksi sosial, iaitu jumlah pelaku, hubungan sosial, dan komunikasi.

Secara umum, bentuk interaksi berdasarkan objektifnya dapat dibahagikan kepada 2, iaitu interaksi sosial bersekutu yang membawa kepada kesatuan, misalnya kerjasama, tempat tinggal, asimilasi, dan kontroversi. Manakala yang kedua adalah interaksi sosial disosiatif yang mewujudkan perpecahan atau mempunyai tujuan negatif. Contohnya, pelanggaran, persaingan (persaingan), konflik (konflik).