Konsep Hak Asasi dan Kewajipan Manusia

Adakah anda pernah mengunjungi sekolah khas dan melihat apa yang guru-guru di sana lakukan terhadap pelajar mereka? Guru cuba mengajar pelajar kurang upaya dengan cara yang berbeza mengikut keperluan mereka. Sebaliknya, pelajar kurang upaya juga menerima perkhidmatan pendidikan mengikut keperluan dan kemampuan mereka. Ini menyiratkan konsep hak asasi manusia dan tanggungjawab.

Di mana, pelajar mendapat hak untuk belajar dan mendapatkan perkhidmatan pendidikan seperti pelajar normal. Sementara itu, guru menyediakan kemudahan pengajaran sesuai dengan tanggungjawabnya. Sekarang, membincangkan konsep hak asasi manusia dan kewajipan, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan ini?

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak asasi yang dimiliki manusia sejak lahir yang tidak dapat dipertikaikan sebagai hadiah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999, hak asasi manusia adalah hak dasar yang sememangnya melekat pada manusia, bersifat universal dan berkekalan.

Hak asasi manusia adalah hak asasi manusia yang sudah ada sejak lahir, berikut adalah ciri atau ciri hak ini:

• Hakiki bermaksud hak yang dimiliki oleh semua orang sejak mereka dilahirkan.

• Universal, ini bermaksud bahawa hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa mengira status sosial, agama, etnik, bangsa, dan perbezaan lain.

• Kekal atau tidak dapat dicabut, yang bermaksud bahawa hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan atau diserahkan kepada orang lain.

• Tidak dapat dibahagi, yang bermaksud bahawa setiap orang mempunyai hak atas semua hak yang telah diatur dan ditentukan.

Konsep Kewajipan Manusia

Kewajipan adalah apa-apa yang mesti dilakukan atau dilakukan dengan penuh tanggungjawab. Jadi, kita dapat mendefinisikan kewajipan manusia sebagai kewajiban asas setiap manusia.

(Baca juga: Pertahanan Negara: Makna, Unsur dan Asas Undang-undang)

Dalam konteks hak asasi manusia, hak asasi manusia dan kewajiban adalah dua perkara yang saling berkaitan antara satu sama lain yang mempunyai hubungan sebab-akibat. Seseorang dapat memperoleh hak mereka ketika mereka melaksanakan tanggungjawabnya terlebih dahulu. Dengan kata lain, hak asasi manusia dan kewajiban adalah bentuk batasan hak asasi manusia.

Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.39 tahun 1999 pasal 1 ayat 2, kewajiban manusia adalah seperangkat kewajiban yang, jika tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terwujudnya dan menegakkan hak asasi manusia. Ini bermaksud bahawa kewajiban manusia adalah kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh setiap manusia dengan tujuan menegakkan hak asasi manusia.