Kenali 7 mata pelajaran rendah dalam kurikulum 2013, apakah itu?

Pelaksanaan kurikulum 2013, sebagai pengganti kurikulum 2006 atau lebih dikenali sebagai Kurikulum Tahap Unit Pendidikan (KTSP), pasti membawa sejumlah perubahan pada sistem pendidikan di Dunia. Salah satunya berkaitan dengan mata pelajaran. Dan ini berlaku bukan hanya untuk peringkat SMA / SMK, tetapi juga untuk SMP dan SD.

Salah satu perubahan yang paling ketara yang dapat dijumpai di tingkat sekolah dasar (SD), misalnya, adalah pelaksanaan sistem pembelajaran berdasarkan tematik integratif. Pembelajaran tematik bersepadu (bersepadu) itu sendiri adalah pembelajaran yang menggabungkan pelbagai mata pelajaran yang mempunyai tema yang sama.

Sistem ini diterapkan di sekolah rendah kerana ciri-ciri pelajar yang masih melihat sesuatu secara holistik (secara menyeluruh). Mereka bukan sahaja dianggap tidak dapat memilih konsep dari pelbagai disiplin, pelajar sekolah rendah juga terkenal dengan pemikiran deduktif mereka (dari bahagian umum hingga bahagian kecil). Oleh itu, pembelajaran tematik integratif dipercayai pembelajaran sesuai dengan ciri-cirinya.

Nah, jika sebelum ini mata pelajaran sains dan sosial berdiri sendiri, dalam pelajaran ini mereka berdua menjadi bahan perbincangan dalam semua mata pelajaran. Dengan maksud itu, kedua-dua subjek ini akan disatukan ke dalam semua mata pelajaran. Sebagai contoh, untuk Sains, ia akan menjadi bahan perbincangan untuk Bahasa dan Matematik Dunia, sementara untuk Pengajian Sosial akan menjadi perbincangan mengenai subjek Bahasa Dunia dan Pendidikan Sivik (Sivik).

Terdapat dua kecekapan dalam SD / MI, iaitu Kompetensi Teras dan Kompetensi Asas. Manakala subjeknya terdiri daripada Pendidikan Agama dan Karakter, Sivik, Bahasa Dunia, Matematik, Sains Semula jadi, Pengajian Sosial, Seni Budaya dan Kraf, dan Pendidikan Jasmani, Sukan dan Kesihatan. Waktu pengajaran pelajar sekolah rendah dikira sebagai 35 minit, dengan jumlah jam pengajaran setiap minggu berbeza-beza. Kelas I 30 jam, Kelas II 32 jam, Kelas III 34 jam, Kelas IV, V, VI 36 jam.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai mata pelajaran yang perlu dipelajari oleh pelajar SD / MI, berikut adalah keterangan:

1. Pendidikan Kewarganegaraan (Sivik)

Pendidikan Kewarganegaraan atau Sivik adalah subjek yang memfokuskan diri pada pembentukan diri yang pelbagai dari segi agama, sosio-budaya, bahasa, usia dan etnik untuk menjadi warganegara yang cerdas, berkemahiran, dan bercirikan mandat oleh Pancasila dan Perlembagaan 1945 (Kurikulum Berasaskan Kompetensi , 2004). Pendidikan kewarganegaraan sendiri memiliki sejarah yang panjang, sebelum akhirnya menjadi Sivik seperti sekarang ini, dimulai dengan Pendidikan Sivik, Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, hingga kurikulum 2004 berubah namanya menjadi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan kewarganegaraan dapat didefinisikan sebagai wahana untuk mengembangkan dan memelihara nilai-nilai murni dan moral yang berakar pada budaya bangsa Dunia yang diharapkan dapat dimanifestasikan dalam bentuk tingkah laku kehidupan seharian pelajar sebagai individu, anggota masyarakat dalam kehidupan bangsa dan negara.

Dasar-dasar untuk Sivik adalah Pancasila dan UUD 1945, yang berakar pada nilai-nilai keagamaan, budaya nasional Dunia, responsif terhadap tuntutan perubahan zaman, serta Undang-Undang No. 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, Kurikulum Berasaskan Kompetensi 2004 serta Garis Panduan Khas Pengembangan Sukatan Pelajaran dan Penilaian Mata Pelajaran Kewarganegaraan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional-Direktorat Jeneral Pendidikan Menengah Asas-Direktorat Pendidikan Menengah Umum.

Objektif subjek Kewarganegaraan adalah untuk membuat pelajar berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menjawab isu kewarganegaraan; mengambil bahagian dengan cara yang berkualiti dan bertanggungjawab, dan bertindak bijak dalam aktiviti masyarakat, bangsa dan negara; berkembang secara positif dan demokratik untuk membentuk diri berdasarkan ciri-ciri masyarakat Dunia agar dapat hidup bersama dengan bangsa lain; berinteraksi dengan bangsa lain di arena dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi.

2. Bahasa Dunia

Dasar-dasar untuk Sivik adalah Pancasila dan UUD 1945, yang berakar pada nilai-nilai keagamaan, budaya nasional Dunia, responsif terhadap tuntutan perubahan zaman, serta Undang-Undang No. 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, Kurikulum Berasaskan Kompetensi 2004 serta Garis Panduan Khas Pengembangan Sukatan Pelajaran dan Penilaian Mata Pelajaran Kewarganegaraan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional-Direktorat Jeneral Pendidikan Menengah Asas-Direktorat Pendidikan Menengah Umum.

Objektif subjek Kewarganegaraan adalah untuk membuat pelajar berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menjawab isu kewarganegaraan; mengambil bahagian dengan cara yang berkualiti dan bertanggungjawab, dan bertindak bijak dalam aktiviti masyarakat, bangsa dan negara; berkembang secara positif dan demokratik untuk membentuk diri berdasarkan ciri-ciri masyarakat Dunia agar dapat hidup bersama dengan bangsa lain; berinteraksi dengan bangsa lain di arena dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi.

Mata pelajaran Bahasa Dunia adalah salah satu mata pelajaran terpenting di sekolah. Kerana telah diajar bermula di peringkat sekolah rendah. Belajar Bahasa Dunia di sekolah diharapkan dapat membantu para pelajar mengenali diri mereka sendiri, budaya mereka dan budaya orang lain, menyatakan idea dan perasaan, mengambil bahagian dalam komuniti yang menggunakan bahasa dan menemui serta menggunakan kemampuan analitik dan imaginasinya.

Matlamat pembelajaran bahasa Dunia merangkumi:

  • Membantu pelajar untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Dunia dengan berkesan sesuai dengan potensi masing-masing dalam bentuk pelaksanaan dan penyusunan idea.
  • Membantu atau membimbing pelajar memperoleh kemahiran dalam mendengar, bertutur, menulis, dan membaca.
  • Memperkenalkan pelajar kepada karya sastera yang berharga sehingga mereka berminat dan terdorong untuk membacanya.
  • Memperluas pengalaman pelajar melalui media massa dan dapat menikmatinya sehingga mereka dapat memanfaatkannya, terutama mengenali keadaan nasional dan antarabangsa.
  • Merangsang perhatian pelajar terhadap bahasa kebangsaan dan memupuk penghargaan dan kesediaan mereka untuk menggunakannya sehingga mereka dapat mempercepat kemahiran mereka dalam bertutur di Dunia, sehingga memberikan manfaat kepada kelancaran dalam mengikuti bidang pengajian lain.
  • Membimbing pelajar untuk mempunyai keberanian untuk mengemukakan pendapat dan mempunyai keyakinan pada diri sendiri, sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan betul dan betul dalam pelbagai situasi.
  • Membantu pelajar mengenali peraturan bahasa Dunia dengan baik dan mempunyai rasa tanggungjawab untuk menggunakannya dalam bahasa, baik dalam bentuk lisan dan tulisan.

3. Matematik

Secara etimologi, matematik berasal dari bahasa Yunani, μαθημα - mathē, yang bermaksud "pengetahuan, pemikiran, pembelajaran". Sebagai pelajaran, matematik adalah sains yang mengkaji perkara seperti kuantiti, struktur, ruang, dan perubahan.

Di sini guru memberi peluang kepada pelajar untuk menjalankan aktiviti untuk mencari dan menyiasat corak dan untuk menentukan hubungan. Aktiviti itu sendiri dapat dijalankan melalui eksperimen untuk mencari urutan, perbezaan, perbandingan, pengelompokan, dan sebagainya serta memberi peluang kepada pelajar untuk mencari hubungan antara saling memahami antara satu sama lain.

Dalam pembelajaran matematik, guru mesti memberi peluang kepada pelajar untuk berfikir secara berbeza menggunakan pemikiran mereka sendiri sehingga dapat menghasilkan penemuan mereka sendiri. Guru juga memberi jaminan kepada pelajar bahawa penemuan mereka berguna walaupun kadangkala tidak betul dan pelajar diberi pemahaman untuk sentiasa menghargai penemuan dan hasil kerja orang lain.

Tujuan belajar matematik adalah untuk melengkapkan pelajar dengan kemampuan untuk memenuhi keperluan praktikal dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian. Contohnya, berkaitan dengan pengiraan, pemprosesan, penyajian dan penafsiran data, yang dapat dilakukan dengan menggunakan kalkulator dan komputer. Di samping itu, pelajaran matematik juga diperlukan untuk membantu pelajar memahami bidang pengajian lain seperti fizik, kimia, ekonomi dan sebagainya. Supaya pelajar dapat berfikir secara logik, kritis, dan praktikal, disertai dengan sikap positif dan semangat kreatif.

4. Seni dan Kraf Budaya (SBdP)

Seni Budaya dan Kerajinan atau apa yang biasa disebut sebagai SBdP adalah salah satu mata pelajaran dalam kurikulum 2013 yang diajar di sekolah rendah. Di sini pelajar akan mempelajari perkara-perkara mengenai budaya dan juga mencipta seni.

Mata pelajaran ini disatukan dengan mata pelajaran lain seperti Sains Semula jadi, Sains Sosial, Bahasa Dunia, Matematik dan sebagainya. Ini kerana kurikulum 2013 disusun berdasarkan tema di mana terdapat beberapa pelajaran. Setiap pembelajaran yang berlaku akan disampaikan untuk satu hari aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

SBdP diajar bukan dengan tujuan menjadikan pelajar menjadi seniman atau seumpamanya, tetapi untuk mendidik pelajar menjadi anak yang kreatif.

5. Pendidikan Jasmani, Sukan dan Kesihatan (PJOK)

Menurut Badan Pendidikan Nasional (BSNP), apa yang dimaksudkan dengan Pendidikan Jasmani adalah proses pembelajaran melalui aktiviti fizikal yang dirancang untuk meningkatkan kecergasan fizikal pelajar, mengembangkan kemahiran motor, pengetahuan dan tingkah laku untuk kehidupan yang sihat dan aktif, kesukanan, dan kecerdasan emosi.

Tujuan pembelajaran ini adalah untuk memberikan dan memberikan pelbagai pengalaman pergerakan untuk membentuk asas gerakan yang kukuh yang seterusnya diharapkan dapat mempengaruhi gaya hidup aktif dan sihat pelajar (gaya hidup aktif). Penguasaan pelbagai kemahiran pergerakan asas oleh pelajar akan mendorong pengembangan dan peningkatan pelbagai kemahiran fizikal yang lebih kompleks, yang seterusnya akan membantu pelajar memperoleh kepuasan dan keseronokan dalam menjalankan aktiviti fizikal mereka.

6. Pendidikan sains

Sains adalah salah satu mata pelajaran utama dalam kurikulum pendidikan di Dunia, termasuk di peringkat sekolah rendah (gred 4-6). Subjek ini meneliti usaha manusia dalam memahami alam semesta melalui pengamatan tepat pada sasaran, serta menggunakan prosedur, dan dijelaskan dengan penaakulan sehingga dapat membuat kesimpulan.

Menurut Badan Piawaian Pendidikan Nasional (2006), sains membincangkan cara mencari tahu secara sistematik mengenai alam, sehingga bukan hanya penguasaan koleksi pengetahuan dalam bentuk fakta, konsep atau prinsip tetapi juga proses penemuan.

Dari keterangan pemahaman sains, dapat disimpulkan bahawa sains semula jadi adalah pembelajaran berdasarkan prinsip, proses yang dapat memupuk sikap saintifik pelajar terhadap konsep sains melalui pemerhatian, perbincangan dan penyiasatan sederhana.

Pembelajaran sains di sekolah rendah memberi peluang untuk memupuk rasa ingin tahu pelajar secara semula jadi. Ini akan membantu pelajar mengembangkan kemampuan untuk bertanya dan mencari jawapan berdasarkan bukti dan mengembangkan pemikiran saintifik.

7. Pendidikan pengajian sosial

IPS atau apa yang disebut Sains Sosial adalah mata pelajaran yang telah diberikan sejak SD dan MI. Pada tahap ini, IPS mengandungi bahan mengenai Pengetahuan Sosial dan Kewarganegaraan. Melalui pengajaran Pengetahuan Sosial, pelajar diarahkan, dibimbing, dan dibantu untuk menjadi warganegara Dunia yang berkesan dan warganegara dunia.

Tujuan kajian pendidikan sosial adalah untuk mengkaji interaksi antara individu dan masyarakat dengan persekitaran (fizikal dan sosio-budaya). Bahan di sini diambil dari semua aspek kehidupan praktikal harian dalam masyarakat. Sama ada berkaitan dengan mata pencarian, pendidikan, agama, pengeluaran, komunikasi dan pengangkutan. Termasuk persekitaran geografi dan budaya yang merangkumi semua aspek geografi dan antropologi, dari persekitaran paling dekat dengan lingkungan terjauh kanak-kanak.

Penyampaian bahan berdasarkan tradisi, di mana bahan disusun mengikut urutan: anak-anak (diri sendiri), keluarga, komuniti / jiran, kota, wilayah, negara, dan dunia.

Matlamat pendidikan pengajian sosial adalah untuk memupuk pelajar menjadi warganegara yang baik, yang mempunyai pengetahuan, kemahiran, dan penjagaan sosial yang berguna untuk diri mereka sendiri dan untuk masyarakat dan negara.

Semua mata pelajaran ini disatukan antara satu sama lain dalam tema tertentu. Sementara itu, dua mata pelajaran yang berasingan adalah Pendidikan Agama dan Bahasa Inggeris.