Merancang Karya Ilmiah, dari Tajuk hingga Bibliografi

Karya ilmiah adalah karya bertulis berdasarkan fenomena atau peristiwa sebenar. Segala sesuatu yang ditulis dalam karya ini mesti dipertanggungjawabkan, sehingga penyusunannya tidak boleh sewenang-wenangnya. Sumber data untuk karya ini dapat diperoleh dari penyelidikan, pemerhatian, kajian literatur, dan wawancara dengan sumber pakar.

Karya ilmiah itu sendiri mempunyai beberapa jenis, jadi struktur penulisannya berbeza-beza. Karya ilmiah yang popular, misalnya, tidak terikat dengan struktur tertentu. Bahasa juga cenderung lebih ringan dan penyampaiannya mudah dicerna. Tidak seperti versi separa formal dan formal yang disajikan dengan sistem tertentu dan bahasa yang lebih tegar.

Dalam artikel ini, kita akan membincangkan bagaimana menyusun makalah ilmiah dari tajuk hingga bibliografi.

Struktur Kerja Ilmiah

Seperti yang telah dibincangkan sebelumnya, struktur makalah ilmiah bergantung pada jenis kertas yang ingin anda hasilkan. Kali ini, kita akan merujuk kepada struktur kerja semi-formal dengan hasilnya adalah laporan atau makalah.

(Baca juga: Karya Ilmiah, Pemahaman dan Jenis)

Struktur karya ini terbahagi kepada tajuk, pengenalan, kerangka teori, metodologi penyelidikan, perbincangan, kesimpulan dan cadangan, dan akhirnya kepustakaan.

Tajuk

Tajuk makalah ilmiah biasanya dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Tajuk mesti mewakili objek dan / atau subjek kajian. Di samping itu, tajuk yang baik dapat menentukan batas yang jelas berkaitan dengan skop penyelidikan, objektif penyelidikan, dan kaedah yang digunakan.

Berikut adalah contoh tajuk kertas ilmiah.

AKTIVITI PERSATUAN DAN PENCAPAIAN PEMBELAJARAN SMA SAMPOERNA JAKARTA

(Kajian Deskriptif dan Perbandingan mengenai Kecerdasan Emosi dan Intelektual)

Dari tajuk di atas, kita dapat memahami masalah yang akan dikaji, skop kajian, objektif kajian, subjek, dan kaedah penyelidikan.

awal

Dalam pendahuluan, terdapat masalah latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakang masalah memberikan penjelasan mengenai sebab-sebab masalah dan kepentingannya untuk perbincangan. Biasanya, ini merujuk kepada keadaan sosial. Sementara itu, rumusan masalah adalah sesuatu yang dianggap oleh pengarang untuk memerlukan penyelesaian. Dari keterangan latar belakang, soalan-soalan diambil yang mesti dijawab oleh pengarang melalui karyanya.

Dalam pendahuluan ada juga tujuan penulisan dan faedah. Tujuan penulisan karya mengandungi pernyataan mengenai fokus perbincangan karya yang disesuaikan dengan rumusan masalah. Maksudnya, tujuan penyelidikan adalah untuk menjawab persoalan mengenai rumusan masalah. Sementara itu, faedah adalah penjelasan mengenai kegunaan penemuan dalam karya ilmiah.

Kerangka teori

Kerangka teori menggambarkan asas teori atau tinjauan literatur yang menjadi rujukan kajian. Dalam bahagian ini juga terdapat kerangka dan hipotesis. Mengenal pasti dan mengkaji teori dan mencadangkan hipotesis dapat mengukuhkan hasil penyelidikan dan mengelakkan pertindihan.

Kaedah Penyelidikan

Dalam bahagian ini, penulis menerangkan prosedur dan langkah yang diambil semasa penyelidikan: bermula dari penyediaan, menentukan sumber data, pemprosesan, hingga pelaporan. Beberapa jenis penyelidikan termasuk kajian deskriptif, eksperimen, dan kelas.

Perbincangan

Bahagian ini adalah intipati karya ilmiah. Perbincangan adalah isi utama karya yang mengandungi penjelasan yang berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penulisan. Data yang diperoleh dari pemerhatian, wawancara, dan lain-lain dijelaskan di sini. Hasil yang diperoleh kemudian dibincangkan berdasarkan teori yang dinyatakan dalam kerangka teori. Untuk memudahkan pembaca, kadangkala data dipaparkan menggunakan jadual, grafik, dan sejenisnya.

Kesimpulan dan cadangan

Seperti namanya, kesimpulan dan cadangan merangkumi ringkasan keseluruhan penulisan. Isinya ringkas, ringkas, dan jelas. Penulis tidak lupa untuk menjelaskan apakah hasil kajian dapat menjawab masalah yang timbul di latar belakang dan rumusan masalah.

Bibliografi

Akhirnya, bibliografi mengandungi literatur dan sumber yang digunakan dalam karya ilmiah, seperti buku, artikel jurnal, dokumen rasmi, internet, dan sumber. Penulisan bibliografi mempunyai pelbagai format, tetapi yang sering digunakan adalah,

Nama (terbalik). Tahun Penerbitan. Tajuk perpustakaan. Bandar penerbitan: Penerbit

Contohnya,

Santosa, Dono. 2013. Soalan & Perbincangan Kimia untuk SMA / MA. Jakarta: PT. Pencapaian Pustakawan