Analisis Data dalam Penyelidikan Geografi

Penyelidikan adalah aktiviti ilmiah yang dijalankan dengan langkah-langkah sistematik. Penyelidikan bertujuan untuk mencari jawapan bagi suatu fenomena untuk mendapatkan pengetahuan yang berguna untuk pengembangan saintifik dan penyelesaian masalah. Seperti bidang sains yang lain, penyelidikan geografi juga dilakukan untuk mengembangkan geografi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fenomena geografi.

Objek penyelidikan geografi merangkumi geosfera, atmosfer, hidrosfera, krosfera dan biosfer. Geosfera ( geosfera ) merujuk kepada gambaran permukaan bumi. Suasana ( atmosfera ) adalah gambaran komposisi lapisan udara bumi. Hidrosfera ( hidrosfera ) merujuk kepada keadaan perairan di bumi. Krosfera ( krosfera ) adalah permukaan bumi yang diliputi oleh lapisan ais. Akhirnya, biosfera ( biosfera ) merujuk kepada makhluk hidup yang hidup di bumi.

Salah satu langkah terpenting dalam penyelidikan apa pun, termasuk penyelidikan geografi, adalah analisis data. Analisis data adalah aktiviti untuk mengubah data penyelidikan menjadi maklumat yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan dan menentukan penyelesaian terhadap masalah yang dikaji.

Terdapat tiga teknik analisis data dalam penyelidikan geografi, yaitu analisis kuantitatif, analisis kualitatif, dan analisis GIS.

Analisis kuantitatif

Analisis data kuantitatif adalah teknik pemprosesan data penyelidikan untuk mengungkap fakta-fakta masalah kajian berdasarkan ukuran jumlah atau jumlah data yang disokong oleh angka-angka tertentu.

(Baca juga: Penyelidikan Geografi: Definisi, Metodologi, dan Fungsi)

Salah satu ciri analisis kuantitatif yang paling mencolok adalah penggunaan nombor untuk menunjukkan kepentingan penemuan. Teknik analisis ini juga digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara pemboleh ubah yang dikaji.

Analisis Kualitatif

Sementara itu, analisis data kualitatif adalah teknik analisis yang dilakukan melalui pemprosesan data. Tahap-tahap dalam analisis kualitatif bermula dengan penyusunan data, kemudian disusun menjadi unit yang dapat dikendalikan. Selepas itu, data disintesis dan penyelidik cuba mencari dan mencari corak dalam data. Hasilnya kemudian akan dijelaskan dan ditunjukkan kepada orang lain.

Berbeza dengan analisis kuantitatif yang serupa dengan nombor, analisis kualitatif bertujuan untuk menentukan hubungan antara pemboleh ubah melalui pernyataan.

Analisis GIS

Jenis teknik analisis data penyelidikan geografi yang terakhir adalah GIS atau sistem maklumat geografi. Teknik analisis ini disebut sebagai analisis khas penyelidikan geografi kerana hanya dilakukan pada penyelidikan geografi.

GIS adalah sistem yang berperanan mengumpulkan, mengurus dan menyajikan data atau maklumat yang berkaitan dengan geografi. Berbeza dengan peta, GIS mengandungi data yang lebih lengkap dan interaktif sehingga fungsinya lebih pelbagai.