Interaksi Sosial: Definisi, Karakteristik dan Keadaan untuk Kejadian

Sebagai makhluk sosial, kita semua tidak boleh dipisahkan dari interaksi dengan manusia lain, bukan? Sama ada di rumah, di sekolah, atau di persekitarannya. Pada dasarnya, ini adalah perkara semula jadi, memandangkan manusia itu sendiri memerlukan peranan manusia lain dalam kehidupan seharian. Sebagai pertukaran idea, sebagai contoh. Ringkasnya, Interaksi Sosial adalah hubungan timbal balik antara dua atau lebih orang dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Di sini, ia dinyatakan dalam tindakan dan reaksi.

Interaksi Sosial Menurut Pakar

Prof. Dr. Soerjono Soekamto mendefinisikan interaksi sosial sebagai kunci kepada putaran semua kehidupan sosial. Sekiranya tidak ada komunikasi atau interaksi antara satu sama lain, mustahil untuk hidup bersama. Sekiranya hanya saling berhadapan secara fizikal, ia tidak dapat menghasilkan bentuk kumpulan sosial yang dapat berinteraksi antara satu sama lain. Oleh itu dapat dinyatakan bahawa interaksi adalah asas dari suatu bentuk proses sosial. Kerana tanpa interaksi sosial, aktiviti antara satu individu dengan yang lain tidak boleh disebut interaksi.

Menurut Kimball Young dan Raymond W. Mack , interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamik dan melibatkan hubungan antara individu, antara individu dengan kumpulan dan antara kumpulan dengan kumpulan lain.

Pendapat lain mengatakan bahawa interaksi sosial adalah proses tindakan berdasarkan kesedaran tentang kewujudan orang lain dan proses bertindak balas terhadap tindakan orang lain (Philip Selznic dan Leonard Broom).

Ciri-ciri Interaksi Sosial:

Jumlah pelakon sosial adalah dua atau lebih orang

Berkomunikasi dengan simbol dan simbol

Ada dimensi masa

Terdapat matlamat tertentu yang mesti dicapai

Syarat Interaksi Sosial

Menurut John Lewis Gillin, proses interaksi sosial hanya boleh berlaku jika memenuhi dua syarat, iaitu komunikasi dan hubungan sosial.

Kenalan sosial

di sini dapat ditafsirkan sebagai hubungan yang wujud antara dua orang atau lebih baik secara fizikal dan bukan fizikal, dan secara langsung atau tidak langsung.

Proses hubungan sosial boleh dibahagikan kepada dua jenis:

1. Hubungan Sosial Utama atau hubungan sosial langsung, iaitu hubungan timbal balik antara individu atau antara kumpulan orang yang berlaku secara bersemuka (secara fizikal). Contohnya, berjabat tangan, bercakap.

2. Hubungan Sosial Sekunder atau hubungan sosial tidak langsung adalah hubungan timbal balik antara individu atau antara kumpulan yang dilakukan dengan bantuan perantara. Contohnya, berkomunikasi melalui telefon, berbual, atau menghantar mesej melalui orang lain.

Komunikasi

Komunikasi adalah proses maklumat, baik itu pesan, idea, dan idea dari satu pihak ke pihak lain yang dilakukan untuk mempengaruhi satu sama lain. Proses komunikasi boleh berlaku dalam dua cara, iaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal.

Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi secara lisan dan bertulis. Contohnya bercakap atau surat-menyurat. Sementara itu, komunikasi bukan lisan adalah bentuk komunikasi yang menggunakan simbol, seperti isyarat badan atau bahasa isyarat.

Original text