Mendalami Sosiologi sebagai Ilmu

Sebagai makhluk sosial, manusia hidup berdampingan dalam menjalankan pelbagai aktiviti mereka. Tingkah laku sosial inilah yang menimbulkan pandangan orang ramai. Secara umumnya, pandangan ini diperoleh dari hasil pemikiran saintifik yang dapat dikawal secara kritis. Ini kemudian menyebabkan wujudnya sosiologi atau lebih dikenali sebagai sains sosial.

Sosiologi berasal dari dua kata, iaitu sosial yang bermaksud rakan atau masyarakat dan logo yang bermaksud pengetahuan, jadi pada asasnya sosiologi adalah ilmu rakan atau masyarakat. Menurut Augeste Comte, sosiologi adalah sains gejala sosial yang tunduk pada undang-undang semula jadi dan tidak berubah.

Sementara itu, menurut Emile Durkheim, sosiologi adalah sains yang mengkaji fakta sosial yang mengandungi cara bertindak, berfikir, dan perasaan yang ada di luar individu. Fakta-fakta ini mempunyai kekuatan untuk mengawal individu. Di samping itu, Soerjono Soekanto mendefinisikan sosiologi sebagai sains yang menumpukan pada aspek umum masyarakat dan berupaya mendapatkan corak kehidupan sosial secara umum.

(Baca juga: Mengenal Cabang Biologi)

Sekiranya anda melihat sosiologi sebagai sains, maka sains berbeza dengan pengetahuan. Pengetahuan lebih abstrak kerana lahir dari hasil renungan. Soiologi sebagai sains mempunyai 4 ciri, iaitu empirikal, teori, kumulatif, dan bukan teori.

  • Empiris, yang bermaksud bahawa sains berdasarkan pemerhatian dan akal sehat yang hasilnya tidak spekulatif tetapi objektif.
  • Secara teoritis, yang bermaksud bahawa sains berasal dari pengabstrakan pemerhatian di lapangan, sehingga menjadi teori logik.
  • Kumulatif, yang bermaksud bahawa ia disusun berdasarkan teori yang ada, kemudian menyempurnakan, mengembang, sehingga memperkuat teori sebelumnya.
  • Tidak etika, yang bermaksud bahawa ia tidak mempersoalkan kebaikan atau keburukan masalah, tetapi bersikap berkecuali dalam menjelaskan masalahnya.

Pada hakikatnya, sebagai sains, sosiologi adalah sains sosial kerana ia mengkaji manusia dan masyarakat. Di samping itu, sains ini juga merupakan sains umum yang bersifat sains abstrak dan terapan, bukan sains khas.

Bagi sisi objek, sains ini lebih memfokuskan kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan hubungan antara individu dan kumpulan dan timbal balik. Sehingga menjadi mudah difahami bahawa objek kajian sosiologi adalah masyarakat.