Penyampaian Data: Memahami dan Mengumpulkan Data

Ramai yang berpendapat bahawa matematik adalah beban yang berat kerana sukar difahami dengan pelbagai jenis formula dan konsep. Salah satu bahan matematik adalah penyampaian data yang dihasilkan melalui pelbagai kaedah, baik pengumpulan, persembahan dan pemprosesan. Data yang dihasilkan dapat disampaikan dengan menggunakan angka atau infografik.

Penyampaian data adalah salah satu kegiatan dalam membuat laporan hasil penelitian yang telah dilakukan sehingga data yang telah dikumpulkan dapat difahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Setelah memperoleh data, biasanya data yang diperoleh dapat disampaikan dalam 2 bentuk, iaitu bentuk jadual dan bentuk rajah.

Penyampaian data dalam bentuk jadual biasanya dijumpai walaupun di persekitaran sekolah. Manakala dalam bentuk lajur untuk memudahkan pengkelasan data atau pengelompokan data. Walaupun penyampaian data dalam bentuk gambar rajah sering dijumpai, terutama di sektor perbankan atau ekonomi. Ini berkaitan dengan kadar pertukaran mata wang, di mana rajah menjadikannya lebih mudah untuk memerhatikan kenaikan atau penurunan kadar mata wang yang berlaku dalam jangka waktu tertentu.

(Baca juga: Analisis Data dalam Penyelidikan Geografi)

Dalam menyampaikan data yang tepat dan dapat diukur, data yang tepat diperlukan. Data itu sendiri adalah sesuatu yang tidak mempunyai makna bagi penerima dan masih memerlukan beberapa pemprosesan. Untuk mendapatkan data yang tepat dan boleh dipercayai, perlu memaksimumkan pengumpulan data.

Pengumpulan data

Di mana, pengumpulan data mengumpulkan dan mengukur maklumat mengenai pemboleh ubah yang disasarkan untuk mendukung keperluan kajian. Dalam proses pengumpulan data ini, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan data yang tepat, termasuk dalam bentuk wawancara, pemerhatian, dan soal selidik.

  • Temu ramah

Ini adalah kaedah pengumpulan data dengan bertanya terus kepada sumber atau responden dengan alat dalam bentuk panduan temu bual.

  • Pemerhatian

Pemerhatian adalah pengumpulan data dengan memperhatikan atau memerhatikan objek yang dikaji.

  • Soal selidik

Soal selidik adalah alat pengumpulan data yang digunakan oleh penyelidik dalam mencari jawapan terhadap masalah yang dikaji. Hasil data dapat disajikan dalam bentuk rakaman dengan penghitungan atau turus.