4 Pemikiran Utama dalam Pembukaan Perlembagaan 1945, Apa Itu?

Adakah anda pernah membaca teks pembukaan Perlembagaan 1945 (UUD) semasa upacara persekolahan? Ini bertujuan untuk memperkenalkan idea utama mukadimah Perlembagaan 1945 sebagai bahagian asas Dunia kepada generasi masa depan negara.

Pendahuluan Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 memiliki isi yang terdiri dari 4 perenggan, di mana setiap perenggan dalam pembukaan UUD 1945 memiliki makna dan isi yang berbeda. Selain itu, setiap perenggan mempunyai makna tersendiri jika diterokai lebih jauh. Sekiranya teks mempunyai makna khas, ia juga mesti mempunyai maksud.

Idea utama pembukaan Perlembagaan 1945 adalah perihalan suasana dalaman undang-undang itu sendiri, masing-masing sudut pemikiran ini merangkumi cita-cita undang-undang yang mengatur dasar undang-undang negara baik tertulis dan tidak tertulis.

Pada asasnya, inti pati idea utama mukadimah Perlembagaan 1945 terbahagi kepada 4, iaitu, idea utama perpaduan, idea utama keadilan sosial, idea utama kedaulatan rakyat, dan idea utama ketuhanan.

Pemikiran Perpaduan

Premis ini berbunyi bahawa "Negara melindungi semua bangsa di Dunia dan semua darah Dunia berdasarkan kesatuan". Premis ini dengan jelas menyatakan bahawa negara bersedia melindungi rakyatnya dan seluruh wilayah Dunia dari pandangan individualistik atau kumpulan.

(Baca juga: Makna dan kepentingan Pancasila sebagai dasar negara)

Prinsip Keadilan Sosial

Prinsip pemikiran kedua berbunyi "Negara mahu mewujudkan keadilan sosial untuk semua orang di Dunia". Ini adalah refleksi dari prinsip kelima Pancasila yang dimaksudkan agar orang memiliki pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang dimiliki setiap individu. Idea utama pembukaan Perlembagaan 1945 dibuat berdasarkan artikel 27 - 34 Perlembagaan 1945.

Pemikiran Utama Kedaulatan Rakyat

Titik pemikiran ketiga adalah refleksi dari prinsip Pancasila keempat yang memusatkan perhatian pada kedaulatan rakyat. Sebagai sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi dan kesepakatan konsensus, diharapkan kedaulatan rakyat dan perundingan / perwakilan dapat berjalan dengan lancar di Dunia sesuai dengan peraturan kedaulatan rakyat, yakni kedaulatan yang dipegang oleh rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Idea ini diciptakan berdasarkan artikel 1, perenggan 2-3 dan artikel 27 Perlembagaan 1945.

Pemikiran Ilahi

Prinsip pemikiran keempat adalah pancaran dari prinsip Pancasila pertama dan kedua. Premis ini berbunyi bahawa "Negara didasarkan pada Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab". Secara implisit prinsip ini menekankan pemerintah dan instrumen undang-undang lain untuk terus menerapkan akhlak dan pengabdian manusia yang baik kepada Tuhan.

Semoga maruah manusia juga dapat dijunjung dalam keadaan apa pun dan pada bila-bila masa. Premis mukadimah keempat Perlembagaan 1945 dibuat dengan merujuk kepada artikel 34 - 37 Perlembagaan 1945.