Ketahui Jenis Kaedah Penyelidikan

Dalam artikel sebelumnya kita membincangkan kaedah penyelidikan sosial dan keperluannya. Dalam kes ini, apa yang mesti dipenuhi sebelum membuat kajian. Kali ini, kita akan beralih kepada jenis kaedah penyelidikan.

Secara umum, metodologi penyelidikan merujuk kepada tiga dimensi, yaitu 1) pendekatan penelitian yang digunakan sebagai reka bentuk penyelidikan, 2) pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data atau teknik analisis data, dan 3) proses analisis data.

Dengan menggunakan tiga dimensi ini, kita dapat mengkategorikan kaedah penyelidikan menjadi dua jenis, iaitu penyelidikan kuantitatif dan kualitatif.

Penyelidikan Kuantitatif

Seperti namanya, kaedah penyelidikan jenis ini menerjemahkan data menjadi angka untuk menganalisis penemuannya. Penyelidikan kuantitatif boleh berbentuk deskriptif, korelatif, dan asosiatif berdasarkan hubungan antara pemboleh ubah. Penyelidikan kuantitatif deskriptif biasanya hanya mengukur tahap pemboleh ubah dalam populasi atau sampel, sementara korelasi dan asosiatif melihat hubungan antara dua atau lebih pemboleh ubah. Sekiranya korelasi kuantitatif hanya menunjukkan hubungan, persatuan berusaha mencari hubungan sebab-akibat antara pemboleh ubah yang berkaitan.

(Baca juga: Kaedah Penyelidikan Sosial: Definisi dan Syarat)

Dalam penyelidikan kuantitatif, terdapat kaedah eksperimen dan tinjauan. Kaedah penyelidikan eksperimen digunakan jika penyelidik ingin mengetahui hasil atau penilaian rawatan tertentu dari kumpulan masyarakat. Penyelidikan eksperimental biasanya melibatkan dua kumpulan: satu kumpulan dirawat atau dirawat , sementara kumpulan lain tidak dirawat. Sekiranya impak yang diterima oleh kedua-dua kumpulan cenderung sama, ini bermaksud bahawa rawatan dianggap tidak berkesan. Tetapi jika hasilnya jauh berbeza, itu bermakna rawatannya berkesan.

Kaedah penyelidikan kuantitatif seterusnya adalah tinjauan. Tinjauan dilakukan ketika penyelidik ingin mengetahui trend, tingkah laku, atau pendapat populasi dengan mengkaji sampel populasi sasaran. Data yang diperoleh melalui penyebaran soal selidik yang diisi oleh responden atau temu bual berstruktur. Hasilnya kemudian diproses dan digeneralisasikan kepada populasi sasaran.

Penyelidikan kualitatif

Tidak seperti penyelidikan kuantitatif, kaedah penyelidikan jenis ini tidak bermain dengan nombor. Skop penyelidikan kualitatif juga lebih kecil daripada kuantitatif, tetapi dilakukan secara mendalam. Penyelidikan kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan kaedah naratif, fenomenologi, landasan , etnografi, dan kajian kes.

Penyelidikan naratif digunakan semasa penyelidik ingin menggambarkan kehidupan individu atau kumpulan yang dikaji. Hasil kajian dijelaskan secara naratif dan kronologi. Tidak jarang, naratif hasil penyelidikan yang disampaikan oleh informan juga digabungkan dengan perspektif penyelidik.

Penyelidikan fenomenologi dilakukan ketika penyelidik ingin memahami sesuatu fenomena dari sudut pandangan individu atau kumpulan tertentu yang mengalaminya. Reka bentuk penyelidikan ini berkait rapat dengan bidang falsafah dan psikologi, tetapi sering digunakan dalam kajian sosiologi. Data kajian fenomenologi yang diperoleh melalui temu ramah mendalam.

Penyelidikan beralasan sering digunakan dalam penyelidikan sosiologi. Berasaskan memerlukan penyelidik untuk membuat penerangan, teori mengenai proses, tindakan, atau interaksi yang semata-mata dari peserta. Semasa keluar di lapangan untuk mengumpulkan data, penyelidik mesti terlepas dari teori atau perspektif lain. Proses penyelidikan berlandaskan menggunakan beberapa peringkat pengumpulan data dan strategi dalam mengkategorikan maklumat atau data yang diperoleh.

Kaedah penyelidikan kualitatif jenis seterusnya adalah etnografi. Penyelidikan etnografi digunakan ketika penyelidik ingin meneroka corak tingkah laku, bahasa, dan tindakan sosial kumpulan atau komuniti tertentu dalam persekitaran semula jadi untuk jangka waktu tertentu. Teknik pengumpulan data dalam jenis penyelidikan ini biasanya melibatkan pemerhatian partisipatif dan wawancara mendalam.

Terakhir adalah kaedah kajian kes. Jenis penyelidikan ini digunakan untuk menyelidiki dan menganalisis kes secara mendalam dan dari pelbagai perspektif. Kes yang dikaji biasanya adalah peristiwa, aktiviti, program, atau proses yang melibatkan individu atau kumpulan. Kes biasanya berlaku dalam konteks tertentu, iaitu pada waktu dan tempat tertentu. Oleh itu, proses pengumpulan data kajian kes juga dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Sumber: //sosiologis.com/tipe- penyelidikan- metodologi