Definisi, Karakteristik dan Struktur Teks Penjelasan

Seperti namanya, penjelasan, atau penjelasan, teks penjelasan adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu peristiwa atau genom yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Contoh fenomena yang dibincangkan dalam teks penjelasan adalah bencana alam seperti banjir, tanah runtuh, gempa bumi, dan lain-lain. Sementara itu, contoh peristiwa sosial ialah pengangguran, kesihatan, dan lain-lain.

Seperti namanya, penjelasan, atau penjelasan, teks penjelasan adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu peristiwa atau genom yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Contoh fenomena yang dibincangkan dalam teks penjelasan adalah bencana alam seperti banjir, tanah runtuh, gempa bumi, dan lain-lain. Sementara itu, contoh peristiwa sosial ialah pengangguran, kesihatan, dan lain-lain.

Ringkasnya, teks penjelasan menerangkan hubungan sebab-akibat suatu peristiwa, iaitu "mengapa" dan "bagaimana" ia boleh berlaku.

Oleh itu, adakah sukar untuk membezakan mana yang merupakan teks penjelasan dan mana yang tidak? Sebenarnya tidak begitu, apalagi teks penjelasan mempunyai ciri tersendiri yang membezakannya dengan jenis teks lain. Ciri-ciri teks penjelasan adalah seperti berikut:

1. Teks penjelasan terdiri daripada tiga elemen yang merangkumi pernyataan umum, sebab-akibat, dan tafsiran.

2. Maklumat yang terdapat dalam teks penjelasan adalah berdasarkan fakta.

3. Maklumat yang terdapat dalam teks penjelasan mempunyai sifat objektif.

4. Teks penerangan membincangkan suatu peristiwa.

5. Teks penjelasan adalah jenis teks yang bermaklumat.

Struktur Teks Huraian

Seperti disebutkan di atas, teks penjelasan mempunyai beberapa struktur yang membuatnya menjadi satu kesatuan. Antara struktur yang dimaksudkan adalah seperti berikut:

1. Pengenalan fenomena, mengenal pasti sesuatu yang akan dijelaskan. Ia boleh dikaitkan dengan fenomena alam, sosial, budaya dan lain-lain.

2. Urutan penjelasan, yang memperincikan proses peristiwa yang berkaitan dengan fenomena yang dijelaskan sebagai persoalan bagaimana atau mengapa peristiwa itu berlaku.

a. Corak terperinci soalan "bagaimana" akan melahirkan komposisi kronologi atau bertahap. Dalam hal ini fasa-fasa peristiwa disusun mengikut urutan waktu.

b. Corak terperinci dari pertanyaan "mengapa" akan melahirkan keterangan yang disusun dalam pola sebab akibat. Dalam kes ini, fasa kejadian disusun berdasarkan hubungan kausal.

3. Ulasan, dalam bentuk komen atau pandangan mengenai kesan dan akibat peristiwa yang dijelaskan dalam teks.

Unsur Bahasa Teks Huraian

Elemen linguistik teks penjelasan sama dengan teks pada umumnya. Walau bagaimanapun, teks penjelasan lebih menumpukan pada penggunaan kata hubung dalam ayat. Sebagai jenis teks yang dikategorikan sebagai fakta (bukan sastera), teks penjelasan menggunakan kata-kata mudah dan denotatif.

Perkara yang membezakannya adalah bahawa dalam teks penjelasan, tidak ada ayat perintah atau kata kerja mustahak seperti yang terdapat dalam teks prosedur. Kalimat-kalimat dalam teks penjelasan umumnya merupakan pernyataan (afirmatif).

Menyusun Bahagian Utama Teks Penjelasan

Tidak ada perbezaan dari segi struktur teks penjelasan dan bahagian utama teks penjelasan. Ciri-ciri teks penjelasan adalah seperti berikut:

1. Strukturnya terdiri daripada pernyataan umum

Dalam bahagian ini apa yang dimaksudkan adalah penerangan awal mengenai apa yang penulis katakan mengenai peristiwa atau fenomena. Selanjutnya, terdapat serangkaian struktur penjelasan, di mana struktur ini menjelaskan apa yang hendak disampaikan dari fenomena yang telah dibangkitkan di bahagian sebelumnya. Struktur penafsiran seterusnya, dalam bahagian ini penulis menyatakan pandangan dan pemahamannya mengenai fenomena yang telah dibincangkan (kesimpulan pengarang).

2. Mengandungi fakta mengenai fenomena

Bahagian utama teks penjelasan tentu mengandungi fakta mengenai fenomena yang dibincangkan dalam teks penjelasan. Fakta-fakta yang digunakan tentunya tepat dan tepat berdasarkan fakta yang sebenarnya berlaku.

3. Mengandungi maklumat, data dan lain-lain

Fakta itu sendiri bermaksud mengandungi maklumat dalam bentuk data dari bidang ilmiah, contoh data statistik dalam bidang geografi, grafik kadar pertukaran, perkembangan nilai tukar rupiah dalam bidang ekonomi, dan sebagainya.

Jadi, dapat dibuat garis besar bahagian-bahagian teks penjelasan yang terdiri dari pernyataan umum, serangkaian penjelasan, dan tafsiran.

Langkah-langkah Menentukan Corak Perkembangan Teks Huraian

Secara umum, corak pengembangan teks penjelasan terbahagi kepada dua, iaitu:

1. Corak Perkembangan Hubungan Sebab dan Kesan.

2. Corak Pembangunan Proses.

Penyusunan corak dalam mengembangkan teks penjelasan dapat dilakukan pada tahap berikut:

a. Tentukan tema (topik)

Dengan menentukan topik anda akan memulakan langkah pertama dalam membuat teks penjelasan, iaitu apa yang akan dibincangkan dan untuk siapa maklumat itu diberikan.

b. Membuat dan menyusun garis besar teks yang mengandungi topik teks penjelasan

Kerangka ini bertujuan untuk menyusun dan mengembangkan maklumat yang terdapat dalam teks penjelasan. Sekiranya anda ingin membuat teks penjelasan mengenai gempa bumi, sudah tentu langkah pertama yang anda ambil adalah menjelaskan makna, sebab-sebab gempa, hingga kesan gempa. Ini dimaksudkan agar tulisan itu mempunyai struktur yang baik.

c. Membangunkan kerangka kerja yang telah disediakan

Setelah menyusun kerangka kerja, proses selanjutnya adalah mengembangkan kerangka menjadi maklumat lengkap. Anda boleh mendapatkan maklumat dari pelbagai sumber untuk teks penjelasan. Kemudian susun mengikut struktur teks penjelasan, iaitu pernyataan umum, termasuk pengenalan fenomena, peristiwa proses (fakta), dan tafsiran (ulasan / kesimpulan).