Definisi Kumpulan Sosial

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu memerlukan kehadiran orang lain dalam kehidupan mereka. Bukan hanya untuk berhubungan atau berinteraksi, tetapi juga kerana ada keperluan sosial untuk hidup dalam kumpulan. Biasanya, ini disebabkan oleh kesamaan ciri atau minat masing-masing. Kami kemudian mengetahui perkara ini dengan istilah kumpulan sosial. Apakah itu?

Kumpulan sosial didefinisikan sebagai proses komunikasi atau interaksi yang wujud dalam pertemuan antara individu yang saling mempengaruhi antara satu sama lain. Menurut ahli sosiologi Hendropuspito, kumpulan sosial juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan orang yang nyata, tetap, dan tetap yang menjalankan peranannya yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang sama.

Sementara itu, Prof. DR. Soerjono Soekanto menyebutnya persatuan atau unit manusia yang hidup bersama, anggotanya saling berkaitan, saling mempengaruhi dan mempunyai kesedaran untuk saling membantu.

Robert K. Merton dan Astrid Soesanto mendefinisikan setiap kumpulan sosial sebagai corak yang mapan sebagai bentuk interaksi sekumpulan orang di dalamnya; dan perpaduan dua atau lebih individu yang mengalami interaksi psikologi antara satu sama lain.

(Baca juga: Memahami Konsep Stratifikasi Sosial)

Terdapat beberapa perkara di sebalik pembentukan kumpulan sosial, termasuk naluri manusia untuk hidup dan berinteraksi dengan orang lain, motivasi atau dorongan, dan melalui hasil pengalaman praktikal, pengalaman intelektual, dan pengalaman emosi.

Dalam kehidupan manusia terdapat dua keinginan atau minat utama, yang digunakan untuk pengelompokan sosial dalam masyarakat. Kedua-dua keinginan ini merangkumi keinginan untuk menjadi satu dengan manusia atau masyarakat yang lain dan keinginan untuk menjadi satu dengan persekitaran semula jadi mereka.

Istilah dan Ciri-ciri Pengelompokan Sosial

Menurut Robert K. Merton, terdapat 3 kriteria dalam kumpulan sosial, iaitu:

  • Terdapat corak interaksi
  • Kesedaran diri untuk menjadi sebahagian daripada kumpulan
  • Kesedaran diri bahawa orang lain adalah ahli kumpulan

Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto, istilah dan ciri kumpulan sosial merangkumi kesedaran diri sebagai sebahagian daripada kumpulan itu; hubungan timbal balik antara anggota; kewujudan faktor ikatan yang sama; persamaan dalam corak, struktur, dan peraturan tingkah laku; serta diproses dan sistematik.

Sebagai contoh, pelajar sekolah cenderung untuk membuat kumpulan dengan pelajar sekolah, pekerja perubatan membentuk kumpulan dengan pekerja perubatan yang lain, sementara mereka yang bekerja sebagai seniman cenderung untuk berkawan dari kalangan seniman juga.